บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
44
• หญิง
39
รวม
83


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
54
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้รับใบอนุญาต
1
• ผู้อำนวยการ
1
• ผู้จัดการ
1
• ที่ปรึกษา
2
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
7
• ครูผู้สอน
51
• นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
3
• หัวหน้างาน
3
• เจ้าหน้าที่
26
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• สถานศึกษา
5
• ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
11
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
• สาขาวิชาช่างยนต์
7
• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
6
• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
8
• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
6
• สาขาวิชาการตลาด
6
• สาขาวิชาการบัญชี
3
• งานบุคลากร
1
• งานสารบรรณ
2
• งานพัฒนาวินัย
5
• งานประชาสัมพันธ์
1
• งานทะเบียน
2
• งานการเงิน
1
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
• งานธนาคารโรงเรียน
1
• งานแนะแนว
4
• งานพัสดุ
1
• งานพนักงานขับยานพาหนะ
3
• งานบัญชี
1
• งานธุรการ
1
• งานกิจกรรมนักเรียน
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• งานศูนย์บ่มเพาะ
2
• งานรักษาความปลอดภัย
2
• ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
51
• มีใบประกอบวิชาชีพ
31
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
83