บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
46
• หญิง
37
รวม
83


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
13
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
8
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
46
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้รับใบอนุญาต
1
• ผู้อำนวยการ
1
• คณะผู้บริหาร
2
• ผู้จัดการ
1
• ที่ปรึกษา
2
• ผู้ทรงคุณวุฒิ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูผู้สอน
55
• นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
1
• หัวหน้างาน
10
• เจ้าหน้าที่
26
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• สถานศึกษา
5
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
11
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11
• สาขาวิชาช่างยนต์
7
• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
7
• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
6
• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
5
• สาขาวิชาการตลาด
5
• สาขาวิชาการบัญชี
4
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
4
• งานบุคลากร
3
• งานสารบรรณ
2
• งานพัฒนาวินัย
4
• งานวัดผล
1
• งานประกันคุณภาพ
1
• งานประชาสัมพันธ์
1
• งานทะเบียน
2
• งานระบบโครงการ งานวิจัยฯ
1
• งานการเงิน
2
• งานวิชาการ
2
• งานรักษาดินแดน
1
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
• งานอาคารสถานที่
1
• งานธนาคารโรงเรียน
1
• งานแนะแนว
2
• งานพนักงานขับยานพาหนะ
3
• งานบัญชี
1
• งานธุรการ
2
• งานกิจกรรมนักเรียน
1
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• งานหลักสูตร
2
• งานศูนย์บ่มเพาะ
2
• งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
1
• งานฝึกงาน
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• งานรักษาความปลอดภัย
2
• ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
48
• มีใบประกอบวิชาชีพ
34
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
83