จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
54

• หญิง
62

รวม
116
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
67

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1

• ไม่ระบุ
18
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้รับใบอนุญาต
1

• ผู้อำนวยการ
1

• ผู้จัดการ
1

• ที่ปรึกษา
2

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าสาขา
8

• ครูผู้สอน
71

• ที่ปรึกษา
2

• ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
2

• หัวหน้างาน
7

• ปฏิบัติงาน
97

• เจ้าหน้าที่
8

• บริการ/ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
1

• นักการ
10

• ประธานโครงการพิเศษ
1

• ผู้ดูแลระบบ
1
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• สถานศึกษา
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายวิชาการสายบริหารธุรกิจ
1

• ฝ่ายบริหาทรัพยากร
1

• สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
14

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12

• สาขาช่างยนต์
8

• สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
11

• สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
9

• สาขาภาษาต่างประเทศ
12

• สาขาการตลาด
4

• สาขาการบัญชี
7

• งานบุคลากร
4

• งานสารบรรณ
2

• ครูที่ปรึกษา
57

• งานพัฒนาวินัย
4

• งานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการ
1

• งานการเงิน
2

• งานวิชาการ
2

• งานส่งเสริม
1

• งานรักษาดินแดน
1

• งานสารสนเทศ
1

• งานอาคารสถานที่
2

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
1

• งานบรรณารักษ์
1

• งานพัสดุ
1

• พนักงานขับยานพาหนะ
2

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
6

• งานกิจกรรมนักเรียน
1

• งานประกันอุบัติเหตุ
1

• ฝึกงานและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานซ่อมบำรุง
1

• งานยานพาหนะ
1

• ฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
2

• ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ
2

• นักการภารโรง
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1