บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
45
• หญิง
54
รวม
99


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
15
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
53
• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1
• ไม่ระบุ
14


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้รับใบอนุญาต
1
• ผู้อำนวยการ
1
• คณะผู้บริหาร
2
• ผู้จัดการ
1
• ที่ปรึกษา
3
• ผู้ทรงคุณวุฒิ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
9
• ครูผู้สอน
63
• นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
4
• ที่ปรึกษา
1
• หัวหน้างาน
13
• เจ้าหน้าที่
25
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• สถานศึกษา
6
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
13
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11
• สาขาวิชาช่างยนต์
7
• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
11
• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
6
• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
8
• สาขาวิชาการตลาด
5
• สาขาวิชาการบัญชี
6
• สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
1
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
4
• งานบุคลากร
3
• งานสารบรรณ
2
• งานพัฒนาวินัย
3
• งานวัดผล
1
• งานประกันคุณภาพ
1
• งานประชาสัมพันธ์
1
• งานทะเบียน
2
• งานการเงิน
2
• งานวิชาการ
1
• งานรักษาดินแดน
1
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
• งานอาคารสถานที่
1
• งานธนาคารโรงเรียน
1
• งานแนะแนว
2
• งานพัสดุ
1
• งานพยาบาล
1
• งานพนักงานขับยานพาหนะ
3
• งานบัญชี
1
• งานธุรการ
2
• งานกิจกรรมนักเรียน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
• งานซ่อมบำรุง
1
• งานฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
1
• งานหลักสูตร
2
• งานศูนย์บ่มเพาะ
2
• งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
90
• มีใบประกอบวิชาชีพ
9
รวม
99