บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
45
• หญิง
46
รวม
91


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
8
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
52
• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้รับใบอนุญาต
1
• ผู้อำนวยการ
1
• คณะผู้บริหาร
2
• ผู้จัดการ
1
• ที่ปรึกษา
1
• ผู้ทรงคุณวุฒิ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
1
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูผู้สอน
60
• ครูพิเศษ
1
• นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
2
• หัวหน้างาน
10
• เจ้าหน้าที่
28
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• สถานศึกษา
4
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
13
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12
• สาขาวิชาช่างยนต์
7
• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
8
• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
6
• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
8
• สาขาวิชาการตลาด
5
• สาขาวิชาการบัญชี
5
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3
• งานบุคลากร
3
• งานสารบรรณ
2
• งานพัฒนาวินัย
3
• งานวัดผล
1
• งานประกันคุณภาพ
1
• งานประชาสัมพันธ์
1
• งานทะเบียน
2
• งานการเงิน
2
• งานวิชาการ
3
• งานรักษาดินแดน
1
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
• งานอาคารสถานที่
1
• งานธนาคารโรงเรียน
1
• งานแนะแนว
4
• งานพัสดุ
1
• งานพนักงานขับยานพาหนะ
3
• งานบัญชี
1
• งานธุรการ
2
• งานกิจกรรมนักเรียน
1
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• งานหลักสูตร
1
• งานศูนย์บ่มเพาะ
2
• งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
1
• งานฝึกงาน
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• พัฒนาวินัยและกิจกรรมนักเรียน
1
• งานรักษาความปลอดภัย
1
• ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
53
• มีใบประกอบวิชาชีพ
36
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
91