ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
45

• หญิง
54

รวม
99


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
53

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1

• ไม่ระบุ
14


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
6

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
13

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• สาขาวิชาช่างยนต์
7

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
11

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
6

• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
8

• สาขาวิชาการตลาด
5

• สาขาวิชาการบัญชี
6

• สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
1

• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
4

• งานบุคลากร
3

• งานสารบรรณ
2

• งานพัฒนาวินัย
3

• งานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
2

• งานการเงิน
2

• งานวิชาการ
1

• งานรักษาดินแดน
1

• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
2

• งานพัสดุ
1

• งานพยาบาล
1

• งานพนักงานขับยานพาหนะ
3

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
2

• งานกิจกรรมนักเรียน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานซ่อมบำรุง
1

• งานฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
1

• งานหลักสูตร
2

• งานศูนย์บ่มเพาะ
2

• งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้รับใบอนุญาตดร.สมจิตร ศิริเสนา
ผู้รับใบอนุญาต สถานศึกษา
ผู้อำนวยการ สถานศึกษา
คณะผู้บริหารนายสรวรรธน์ ศิริเสนา
คณะผู้บริหาร สถานศึกษา
ผู้จัดการ สถานศึกษา
อีเมล์ : sorawat@atcc.ac.thนางสาวขนิษฐา ศรีชัยนาท
คณะผู้บริหาร สถานศึกษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานการเงิน
อีเมล์ : khanittha@atcc.ac.th
ที่ปรึกษาดร.เติมชัย ธรรมลักษมี
ที่ปรึกษา สถานศึกษา
อีเมล์ : termchai@atcc.ac.thนางกชกร คงเสมา
ที่ปรึกษา สถานศึกษา
อีเมล์ : gochakorn@atcc.ac.thรศ.วันชัย จันทรวงศ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายกิตติพงษ์ ภาคกาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : kittipong1405@atcc.ac.thนายประยุทธ ภาคบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานธุรการ
หัวหน้างาน งานหลักสูตร
อีเมล์ : hs1qis@windowslive.comนายนพพร ละออเอี่ยม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
อีเมล์ : nopporn@atcc.ac.th
หัวหน้าแผนกนางสาวรุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : rungtips@atcc.ac.thนายเทอด ทองธานี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการตลาด
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : thoet@atcc.ac.thนางชนกพร จำแนกวุฒิ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานธนาคารโรงเรียน
อีเมล์ : chanokporn@atcc.ac.thนายนวดล กระแสศํพย์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนว
อีเมล์ : nawadon@atcc.ac.thนางวาสนา จิตรีญาติ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : wasanajit@atcc.ac.thนายนภัสสร ศรีขวัญ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ที่ปรึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : khwan123too@gmail.comนางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : weeraya@atcc.ac.thนางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
อีเมล์ : siriwanwun@atcc.ac.thนางสาวอีฟเวอลีน ชอง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : evelyn@atcc.ac.th
ครูผู้สอนนางสมพร รัตนสาคร
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : sompornra@atcc.ac.thนางรำไพ สัมพันธ์พร
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : rumpai@atcc.ac.thนางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนายสาโรจน์ อรุณศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : 0891490064นางสร้อยลัดดา เมษมาน
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : sroiladda@atcc.ac.thนางบุญนาค พลแย้ม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางสาวสวง บุญรอต
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : sawong@atcc.ac.thน.ส. ประกามาศ ยูซบ
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : Prakamas @atcc.ac.thนางจารุณี กันนุช
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : nee.2504@hotmail.comและjarunee@atcc.ac.thนางปรารถนา แสงเพ็ชร์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : pratthanasaeng@atcc.ac.thนายสถิตย์ จิ๋วสกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : sathit@atcc.ac.thนางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : suchalee@atcc.ac.thนายปรีชา สุขอ่อน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : preechar@atcc.ac.thนายวัฒนา ราตรีโชติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : wattana@atcc.ac.thนายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : worawat@atcc.ac.thนางเฉลียว ชูวงษ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : Chaliao@atcc.ac.thนายฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมชาติ สุทธิฤกษ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : somchart@atcc.ac.thนางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : Thipwarin@atcc.ac.thนายวิเศษ สุภิมล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : wiset@atcc.ac.thว่าที่ ร.ต. เฉลย อ้วนพลี
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : chaloey@atcc.ac.thนายนิรพันธ์ แสนคำ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : Niraphan@atcc.ac.thนางพิมพาภัทร์ สุขสุโฉม
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : pimpaphat@atcc.ac.thนางลำภู แก่นจันทึก
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : lampoo@atcc.ac.thนางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : kannigar38@hotmail.co.thและKannigar@atcc.ac.thนางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
อีเมล์ : porntawee@atcc.co.thนายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : chinasit@atcc.ac.th,kruchi59@gmail.comนางจินตนา ผิวอ่อนดี
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : ่jintana@atcc.ac.thนางพัชรี ร่วมรักบุญ
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : patcharee@atcc.ac.thนายไพบูลย์ อัครส
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน
อีเมล์ : paiboon@atcc.ac.thนายพิมล ฉอ้อนโฉม
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : pimoncha.@.actt.chว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานรักษาดินแดน
อีเมล์ : worrawit@atcc.ac.thนายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : teacherwich@atcc.ac.thนางจุไรรัตน์ หนูสลุง
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
หัวหน้างาน งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร
อีเมล์ : jurairat@atcc.ac.thนายรณสร สงค์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : ronasorn.acc@gmail.comนายนุฒิโชค สุดจะคอย
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : nuthichok@atcc.ac.thนางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : supansasae@atcc.ac.thนายมานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : manachai@atcc.ac.thนายธณสร คุปติเกษม
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : thanasorn@atcc.ac.thนายณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : ืืnattapon@atcc.ac.thนางสาวณัฐกาญจน์ แก้ววิเชียร
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัฒนาวินัย
อีเมล์ : kritsana@atcc.ac.thนางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
อีเมล์ : rachanirom@atcc.ac.thนายดนุพล อิ่มรัตนชัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : tog2283@hotmail.comนางสาวสมหวัง ปั้นงาม
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : somwang@atcc.ac.thนายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : suttipong@atcc.ac.thนายวุฒิภัทร พุ่มพวง
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : wutthiphat@atcc.ac.thนายนรงค์วัชร์ ปานสมบูรณ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
อีเมล์ : narongwat@atcc.ac.thนางสาววรพรรณ เกิดศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : worrapun@atcc.ac.thนางสาวอรพรรณ ธรรมกิจ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : orapan10022536thammakit@gmail.comนางสาวจุฑามาศ สุรำไพ
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์นางสาวบัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : bualuang@atcc.ac.thนางสาวสโรชา ฤทธิ์เดช
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : sarocha@atcc.ac.thนางสาวปวันรัตน์ กลัดเจริญ
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : pawanrat@atcc.ac.thนางสาวศุภนิดา วัฒนศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนายจรัล เนียมทับทิม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการMr.Ilya Yakushin
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวสุชาดา ใจสอาด
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานนางรินดา ขันธกรรม
หัวหน้างาน งานทะเบียน
อีเมล์ : rinda_3119@hotmail.com
เจ้าหน้าที่นายวิสูตร ศรีดี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัยนายภูรินท์ ผ่องแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ
อีเมล์ : purin@atcc.ac.thนายสุรพล สุภวิรีย์
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนางกนกวรรณ ภู่ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการนางอรอุมา สุภาดิษฐ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : onumasu@atcc.ac.thนางสาวลัดดา นิลละออง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
อีเมล์ : laddanin@atcc.at.thนางสาวนพวรรณ ศิรประภาชัย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : nopphawan@atcc.ac.thนางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
อีเมล์ : suphawarat@atcc.ac.thนางสาวจุฑาทิพย์ แสงเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
อีเมล์ : chuthatip.s@atcc.ac.thนายวัชระ ศรีชัยนาท
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
อีเมล์ : watchara28031301@gmail.comนายทรงยศ กะไหล่เงิน
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนายธนาชัย ขจรวุฒินันทชัย
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงนายโสรัส แฉ่งประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนางสาวรุจิรา หนูเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพยาบาลนายนฤพณ เขียวน้อย
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนางสาวศิริญา โพธิ์สลาย
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : siriya.ph@atcc.ac.thนางสาวประภาพร คงสุวรรณ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : prapaporn.kh@atcc.ac.thนางสาวกนกกร ยันบัวบาน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : kanokkorn.ya@atcc.ac.thญาณี เลิศสูงเนิน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : yanee.lo@atcc.ac.th
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานางเยาวรัตน์ สำรวล
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานพัฒนาวินัย
อีเมล์ : yaowarat@atcc.ac.thนางนันทิชา เหล็กไหล
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
อีเมล์ : nunthicha@atcc.ac.th
ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายณรงค์ บรรเลง
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
อีเมล์ : narong@atcc.ac.th