บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด(ปกติ)13334
64112401การตลาด(ปกติ)/1 (กต.1/1 ) 13334
ปวช.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)13334
64111501การบัญชี(ปกติ)/1 (กบ.1/1 ) 13334
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)123547
64114501คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)/1 (ปชค1/1 ) 53035
64114502คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)/2 (ปชค1/2 ) 7512
ปวช.1เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)71677
64121501ช่างกลโรงงาน(ปกติ)/1 (ชก.1/1 ) 33235
64121502ช่างกลโรงงาน(ปกติ)/2 (ชก.1/2 ) 38442
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)14923
64136301เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)/1 (ทส.1/1 ) 14923
ปวช.1ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)43649
64122501ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)/1 (ชฟ.1/1 ) 30535
64122502ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)/2 (ชฟ.1/2 ) 13114
ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)14244
64117201ภาษาต่างประเทศ(ปกติ)/1 (ตปท1/1 ) 14244
ปวช.1ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)91394
64124501ช่างยนต์(ปกติ)/1 (ชย.1/1 ) 35136
64124502ช่างยนต์(ปกติ)/2 (ชย.1/2 ) 33134
64124503ช่างยนต์(ปกติ)/3 (ชย.1/3 ) 23124
ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)19322
64123501ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)/1 (ชอ.1/1 ) 19322
ปวช.2การตลาดการตลาด(ปกติ)43236
63112401การตลาด(ปกติ)/1 (กต.2/1 ) 43236
ปวช.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)24447
63111501การบัญชี(ปกติ)/1 (กบ.2/1 ) 12829
63111502การบัญชี(ปกติ)/2 (กบ.2/2 ) 11618
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)183149
63114501คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)/1 (ปชค2/1 ) 101727
63114502คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)/2 (ปชค2/2 ) 81422
ปวช.2เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)63568
63121501ช่างกลโรงงาน(ปกติ)/1 (ชก.2/1 ) 32032
63121502ช่างกลโรงงาน(ปกติ)/2 (ชก.2/2 ) 31536
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)17825
63136301เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)/1 (ทส.2/1 ) 17825
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(สมทบ)112
63136301เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)/1 (ทส.2/1 ) 112
ปวช.2ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)451156
63122501ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)/1 (ชฟ.2/1 ) 23730
63122502ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)/2 (ชฟ.2/2 ) 22426
ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)86270
63117201ภาษาต่างประเทศ(ปกติ)/1 (ตปท2/1 ) 53641
63117202ภาษาต่างประเทศ(ปกติ)/2 (ตปท2/2 ) 32629
ปวช.2ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)87289
63124501ช่างยนต์(ปกติ)/1 (ชย.2/1 ) 45045
63124502ช่างยนต์(ปกติ)/2 (ชย.2/2 ) 42244
ปวช.2อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)19827
63123501ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)/1 (ชอ.2/1 ) 19827
ปวช.3การตลาดการตลาด(ปกติ)12223
62112401การตลาด(ปกติ)/1 (กต.3/1 ) 12223
ปวช.3การบัญชีการบัญชี(ปกติ)54651
62111501การบัญชี(ปกติ)/1 (กบ.3/1 ) 12425
62111502การบัญชี(ปกติ)/2 (กบ.3/2 ) 42226
ปวช.3การบัญชีการบัญชี(รีเกรด)022
62111499การบัญชี(รีเกรด)/99 (กบ.3/99 ) 022
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)145266
62114501คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)/1 (ปชค3/1 ) 43135
62114502คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)/2 (ปชค3/2 ) 102131
ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)52860
62121501ช่างกลโรงงาน(ปกติ)/1 (ชก.3/1 ) 29433
62121502ช่างกลโรงงาน(ปกติ)/2 (ชก.3/2 ) 23427
ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(รีเกรด)505
62121499ช่างกลโรงงาน(รีเกรด)/99 (ชก.3/99 ) 505
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)24428
62136301เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)/1 (ทส.3/1 ) 24428
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(รีเกรด)101
62136299เทคโนโลยีสารสนเทศ(รีเกรด)/99 (ทส.3/99 ) 101
ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)45550
62122501ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)/1 (ชฟ.3/1 ) 23326
62122502ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)/2 (ชฟ.3/2 ) 22224
ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(รีเกรด)101
62122499ช่างไฟฟ้ากำลัง(รีเกรด)/99 (ชฟ.3/99 ) 101
ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)104454
62117201ภาษาต่างประเทศ(ปกติ)/1 (ตปท3/1 ) 62531
62117202ภาษาต่างประเทศ(ปกติ)/2 (ตปท3/2 ) 41923
ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)76177
62124501ช่างยนต์(ปกติ)/1 (ชย.3/1 ) 39039
62124502ช่างยนต์(ปกติ)/2 (ชย.3/2 ) 37138
ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(รีเกรด)909
62124499ช่างยนต์(รีเกรด)/99 (ชย.3/99 ) 909
ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)14822
62123501ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)/1 (ชอ.3/1 ) 14822
ปวส.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)22830
64211601การบัญชี(ปกติ)/1 (บชบ1/1 ) 22224
64311601การบัญชี(ปกติ)/1 (บชม1/1 ) 066
ปวส.1การบัญชีการบัญชี(สมทบ)12829
64211701การบัญชี(สมทบ)/1 (บชค1/1 ) 01212
64311701การบัญชี(สมทบ)/1 (บมค1/1 ) 11617
ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)54256
64221601เทคนิคการผลิต(ปกติ)/1 (ทผส1/1 ) 30131
64221602เทคนิคการผลิต(ปกติ)/2 (ทผส1/2 ) 20020
64321601เทคนิคการผลิต(ปกติ)/1 (ทผม1/1 ) 415
ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(สมทบ)11718
64221701เทคนิคการผลิต(สมทบ)/1 (ทผค1/1 ) 314
64321701เทคนิคการผลิต(สมทบ)/1 (ทมค1/1 ) 8614
ปวส.1งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่การตลาด(ปกติ)12425
64212601การตลาด(ปกติ)/1 (กตบ1/1 ) 12122
64312601การตลาด(ปกติ)/1 (กตม1/1 ) 033
ปวส.1งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่การตลาด(สมทบ)21416
64212701การตลาด(สมทบ)/1 (กตค1/1 ) 022
64312701การตลาด(สมทบ)/1 (กมค1/1 ) 21214
ปวส.1ดิจิทัลมิเดียเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)73340
64214701เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)/1 (ทธท1/1 ) 62531
64314701เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)/1 (ทธม1/1 ) 189
ปวส.1ดิจิทัลมิเดียเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)62430
64214801เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)/1 (ธทค1/1 ) 123
64314801เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)/1 (ธมค1/1 ) 52227
ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)26026
64424802เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)/2 (ชยส1/2 ) 26026
ปวส.1เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคเครื่องกล(ปกติ)18119
64224601เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)/1 (ชยส1/1 ) 13114
64324601เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)/1 (ชยม1/1 ) 505
ปวส.1นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเกมและแอนิเมชันเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)101424
64236501เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)/1 (ทสส1/1 ) 8816
64336501เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)/1 (ทสม1/1 ) 268
ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)42345
64222601ไฟฟ้า(ปกติ)/1 (ชฟส1/1 ) 35338
64322601ไฟฟ้า(ปกติ)/1 (ชฟม1/1 ) 707
ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)37138
64222701ไฟฟ้า(สมทบ)/1 (ชฟค1/1 ) 404
64322701ไฟฟ้า(สมทบ)/1 (ฟมค1/1 ) 33134
ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)21719
64217301ภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)/1 (ตปส1/1 ) 21113
64317301ภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)/1 (ตปม1/1 ) 066
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี)415
64425101เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี)/1 (มนท1/1 ) 415
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ปกติ)011
64425201เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ปกติ)/1 (มนม1/1 ) 011
ปวส.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)12627
63211601การบัญชี(ปกติ)/1 (บชบ2/1 ) 12122
63311601การบัญชี(ปกติ)/1 (บชม2/1 ) 055
ปวส.2การบัญชีการบัญชี(สมทบ)43842
63211402การบัญชี(สมทบ)/2 (บชค2/2 ) 022
63211701การบัญชี(สมทบ)/1 (บชค2/1 ) 1910
63311502การบัญชี(สมทบ)/2 (บมค2/2 ) 145
63311701การบัญชี(สมทบ)/1 (บมค2/1 ) 22325
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)022
63314603คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)/3 (คมค2/3 ) 022
ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)28230
63221601เทคนิคการผลิต(ปกติ)/1 (ทผส2/1 ) 23225
63321601เทคนิคการผลิต(ปกติ)/1 (ทผม2/1 ) 505
ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(สมทบ)9010
63321701เทคนิคการผลิต(สมทบ)/1 (ทมค2/1 ) 9010
ปวส.2งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่การตลาด(ปกติ)21012
63212601การตลาด(ปกติ)/1 (กตบ2/1 ) 189
63312601การตลาด(ปกติ)/1 (กตม2/1 ) 123
ปวส.2งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่การตลาด(สมทบ)21113
63212701การตลาด(สมทบ)/1 (กตค2/1 ) 022
63312701การตลาด(สมทบ)/1 (กมค2/1 ) 2911
ปวส.2ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง505
63426201เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/1 (ทรม2/1 ) 505
ปวส.2ดิจิทัลมิเดียเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)34447
63214701เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)/1 (คธบ2/1 ) 23537
63314701เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)/1 (คธม2/1 ) 1910
ปวส.2ดิจิทัลมิเดียเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)41923
63214801เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)/1 (คชค2/1 ) 224
63314801เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)/1 (คมค2/1 ) 21719
ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)404
63424802เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)/2 (ชยส2/2 ) 404
ปวส.2เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคเครื่องกล(ปกติ)33033
63224601เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)/1 (ชยส2/1 ) 19019
63324401เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)/1 (ชยม2/1 ) 14014
ปวส.2นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเกมและแอนิเมชันเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)5510
63236501เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)/1 (ทสส2/1 ) 336
63336501เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)/1 (ทสม2/1 ) 224
ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)28533
63222601ไฟฟ้า(ปกติ)/1 (ชฟส2/1 ) 19322
63322601ไฟฟ้า(ปกติ)/1 (ชฟม2/1 ) 9211
ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(รีเกรด)101
63322499ไฟฟ้า(รีเกรด)/99 (ชฟม2/99 ) 101
ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)55964
63222701ไฟฟ้า(สมทบ)/1 (ชฟค2/1 ) 314
63322502ไฟฟ้า(สมทบ)/2 (ฟมค2/2 ) 19423
63322701ไฟฟ้า(สมทบ)/1 (ฟมค2/1 ) 33437
ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)2810
63217301ภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)/1 (ตปส2/1 ) 134
63317301ภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)/1 (ตปม2/1 ) 156
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี)538
63425101เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี)/1 (มนท2/1 ) 538
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1253170424
ปวช.2264204469
ปวช.3257192449
ปวส.1223198421
ปวส.2191182374
รวม11889462137