ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด(ปกติ)23133

ปวช.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)55156

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)145670

ปวช.1เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)67976

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)24428

ปวช.1ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)51556

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)145367

ปวช.1ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)1161117

ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)14822

ปวช.2การตลาดการตลาด(ปกติ)22830

ปวช.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)24345

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)145064

ปวช.2เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)68573

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)211435

ปวช.2ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)60363

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)42731

ปวช.2ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)90191

ปวช.2อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)5712

ปวช.3การตลาดการตลาด(ปกติ)11112

ปวช.3การตลาดการตลาด(รีเกรด)011

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(ปกติ)14142

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)65258

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รีเกรด)134

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)49554

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(รีเกรด)404

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)9312

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)25530

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(รีเกรด)505

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)62834

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)54054

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(รีเกรด)303

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)12719

ปวส.1การตลาดการตลาด(ปกติ)11213

ปวส.1การตลาดการตลาด(สมทบ)23032

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)33134

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(สมทบ)65460

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)03030

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)46064

ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)38139

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)31031

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)17118

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)53760

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)40545

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)077

ปวส.2การตลาดการตลาด(ปกติ)12526

ปวส.2การตลาดการตลาด(รีเกรด)022

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)12526

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(สมทบ)14142

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)71623

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รีเกรด)202

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)43842

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)30535

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางรางเทคนิคเครื่องกล(ปกติ)202

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)15015

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)336

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)21425

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)31839

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)21113

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)8311


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1307218525

ปวช.2266178444

ปวช.3176156332

ปวส.1195238433

ปวส.2128181309

รวม10729712043