ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด21517

ปวช.1การบัญชีการบัญชี35457

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ86876

ปวช.1เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน561369

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9817

ปวช.1ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง351146

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ103141

ปวช.1ยานยนต์ช่างยนต์83083

ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์14721

ปวช.2การตลาดการตลาด32225

ปวช.2การบัญชีการบัญชี65056

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ104454

ปวช.2เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน59160

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ437

ปวช.2ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง54559

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ62632

ปวช.2ยานยนต์ช่างยนต์80080

ปวช.2อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์7310

ปวช.3การตลาดการตลาด31215

ปวช.3การตลาดการตลาด (เรียนเก็บ)134

ปวช.3การบัญชีการบัญชี23133

ปวช.3การบัญชีการบัญชี (เรียนเก็บ)033

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรียนเก็บ)112

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ63642

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน (เรียนเก็บ)202

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน26430

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ7512

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง (เรียนเก็บ)101

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง23427

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ (เรียนเก็บ)011

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ11819

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์ (เรียนเก็บ)303

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์38038

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เรียนเก็บ)101

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์10313

ปวส.1การตลาดการตลาด099

ปวส.1การบัญชีการบัญชี03434

ปวส.1การบัญชีการบัญชี (ภาคสมทบ)45054

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ)01313

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ177188

ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต17219

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางรางเทคนิคเครื่องกล606

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล 101

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล33134

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า (ภาคสมทบ)39645

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า34034

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ21214

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์303

ปวส.2การตลาดการตลาด099

ปวส.2การตลาดการตลาด (เรียนเก็บ)011

ปวส.2การบัญชีการบัญชี41519

ปวส.2การบัญชีการบัญชี (ภาคสมทบ)13334

ปวส.2การบัญชีการบัญชี (เรียนเก็บ)011

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคสมทบ)235

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ147589

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต31031

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต (เรียนเก็บ)101

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล (เรียนเก็บ)606

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล45045

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ246

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า (ภาคสมทบ)26026

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า (เรียนเก็บ)606

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า28230

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ055

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์8513


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1220207427

ปวช.2229154383

ปวช.3125121246

ปวส.1156198354

ปวส.2174153327

รวม9048331737