ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด(ปกติ)21719

ปวช.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)34952

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)86472

ปวช.1เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)521163

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)9817

ปวช.1ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)321143

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)73239

ปวช.1ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)76076

ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)111021

ปวช.2การตลาดการตลาด(ปกติ)32225

ปวช.2การบัญชีการบัญชี(เทียบโอน)011

ปวช.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)64652

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)114152

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)011

ปวช.2เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)56157

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)437

ปวช.2ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)53558

ปวช.2ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(สมทบ)101

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)62632

ปวช.2ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)71071

ปวช.2อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)729

ปวช.2อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(สมทบ)011

ปวช.3การตลาดการตลาด(ปกติ)31215

ปวช.3การตลาดการตลาด(รีเกรด)112

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(ปกติ)23133

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(รีเกรด)022

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)63642

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)26430

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(รีเกรด)505

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)6511

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)23427

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)11819

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(รีเกรด)011

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)34034

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(รีเกรด)404

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)10313

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(รีเกรด)101

ปวส.1การตลาดการตลาด(ปกติ)088

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)04040

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(สมทบ)23234

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)83442

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)83947

ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)16218

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางรางเทคนิคเครื่องกล(ปกติ)707

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)10010

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)20020

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(สมทบ)101

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ทวิภาคี)101

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)32032

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)31637

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)21214

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)303

ปวส.2การตลาดการตลาด(ปกติ)099

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)41822

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(สมทบ)12930

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี)145

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)74249

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)73239

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)31031

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)909

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)37037

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(รีเกรด)101

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)246

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ทวิภาคี)202

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)26228

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(รีเกรด)101

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)26026

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ทวิภาคี)022

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)033

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)8513


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1200202402

ปวช.2218149367

ปวช.3122117239

ปวส.1141173314

ปวส.2163150313

รวม8447911635