ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด(ปกติ)23234

ปวช.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)55156

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)156176

ปวช.1เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)75984

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)25429

ปวช.1ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)53558

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)145670

ปวช.1ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)1221123

ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)14822

ปวช.2การตลาดการตลาด(ปกติ)22931

ปวช.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)24345

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)155065

ปวช.2เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)69675

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)211435

ปวช.2ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)60363

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)42832

ปวช.2ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)96197

ปวช.2อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)5712

ปวช.3การตลาดการตลาด(ปกติ)11112

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(ปกติ)14041

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(รีเกรด)123

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)65561

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รีเกรด)213

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)49554

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(รีเกรด)707

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)9413

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)26632

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(รีเกรด)9110

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)52631

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(รีเกรด)101

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)56056

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(รีเกรด)909

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)12719

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(รีเกรด)112

ปวส.1การตลาดการตลาด(ปกติ)11213

ปวส.1การตลาดการตลาด(สมทบ)33538

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)33134

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(สมทบ)45054

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)03030

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)45357

ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)40141

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)31031

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)19120

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)53760

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)40545

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)088

ปวส.2การตลาดการตลาด(ปกติ)12627

ปวส.2การตลาดการตลาด(รีเกรด)011

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)12425

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(รีเกรด)022

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(สมทบ)14142

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)71623

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รีเกรด)246

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)43842

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)30535

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางรางเทคนิคเครื่องกล(ปกติ)202

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)15015

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(รีเกรด)303

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)336

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)21425

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(รีเกรด)202

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)351045

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)21012

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)8311


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1325227552

ปวช.2274181455

ปวช.3195159354

ปวส.1198233431

ปวส.2137187324

รวม11299872116