ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด(ปกติ)43640

ปวช.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)14648

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)213556

ปวช.1เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)76682

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)18927

ปวช.1ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)501161

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)86472

ปวช.1ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)1044108

ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)17926

ปวช.2การตลาดการตลาด(ปกติ)12324

ปวช.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)54651

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)145468

ปวช.2เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)53861

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)24428

ปวช.2ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)45550

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)104454

ปวช.2ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)82183

ปวช.2อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)14822

ปวช.3การตลาดการตลาด(ปกติ)22729

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(ปกติ)24244

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(เรียนเก็บ)011

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)144660

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รีเกรด)213

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)66369

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(รีเกรด)426

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน)011

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)211435

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)56359

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(รีเกรด)112

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)42630

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)86187

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(รีเกรด)10010

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)5712

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์(เรียนเก็บ)011

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)12728

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(สมทบ)54247

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)044

ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)30232

ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(สมทบ)9010

ปวส.1งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่การตลาด(ปกติ)21214

ปวส.1งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่การตลาด(สมทบ)21618

ปวส.1ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง505

ปวส.1ดิจิทัลมิเดียเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)34649

ปวส.1ดิจิทัลมิเดียเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)52328

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)505

ปวส.1เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคเครื่องกล(ปกติ)32032

ปวส.1นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเกมและแอนิเมชันเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)5510

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)30535

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)36541

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)21012

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ปกติ)538

ปวส.2การตลาดการตลาด(ปกติ)1910

ปวส.2การตลาดการตลาด(เรียนเก็บ)011

ปวส.2การตลาดการตลาด(สมทบ)12223

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)33033

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(สมทบ)43741

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)02929

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เรียนเก็บ)011

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)34144

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)35136

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(เรียนเก็บ)101

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)32032

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)14115

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(รีเกรด)101

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)48654

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(เรียนเก็บ)101

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)24428

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)077

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(เรียนเก็บ)011


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1299220520

ปวช.2248193441

ปวช.3273176449

ปวส.1177200378

ปวส.2168190358

รวม11659792146