บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาด(ปกติ)การตลาด13637
65112401การตลาด/1 (กต.1/1 ) 13637
ปวช.1การบัญชี(ปกติ)การบัญชี23941
65111501การบัญชี/1 (กบ.1/1 ) 23941
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ254469
65114501คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปชค1/1 ) 172037
65114502คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปชค1/2 ) 82432
ปวช.1ช่างกลโรงงาน(ปกติ)เครื่องมือกล33538
65121501เครื่องมือกล/1 (ชก.1/1 ) 33538
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)ไฟฟ้ากำลัง41344
65122501ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.1/1 ) 41344
ปวช.1ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์35237
65124501ยานยนต์/1 (ชย.1/1 ) 35237
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)อิเล็กทรอนิกส์16723
65123501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1/1 ) 16723
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)เทคโนโลยีสารสนเทศ301444
65136301เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.1/1 ) 301444
ปวช.1ภาษาต่างประเทศ(ปกติ)ภาษาต่างประเทศ64753
65117201ภาษาต่างประเทศ/1 (ตปท1/1 ) 23234
65117202ภาษาต่างประเทศ/2 (ตปท1/2 ) 41519
ปวช.2การตลาด(ปกติ)การตลาด02828
64112401การตลาด/1 (กต.2/1 ) 02828
ปวช.2การบัญชี(ปกติ)การบัญชี12930
64111501การบัญชี/1 (กบ.2/1 ) 12930
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ112940
64114501คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปชค2/1 ) 112940
ปวช.2ช่างกลโรงงาน(ปกติ)เครื่องมือกล49554
64121501เครื่องมือกล/1 (ชก.2/1 ) 26228
64121502เครื่องมือกล/2 (ชก.2/2 ) 23326
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)ไฟฟ้ากำลัง36642
64122501ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.2/1 ) 36642
ปวช.2ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์70171
64124501ยานยนต์/1 (ชย.2/1 ) 33134
64124502ยานยนต์/2 (ชย.2/2 ) 37037
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)อิเล็กทรอนิกส์17320
64123501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 ) 17320
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)เทคโนโลยีสารสนเทศ12820
64136301เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.2/1 ) 12820
ปวช.2ภาษาต่างประเทศ(ปกติ)ภาษาต่างประเทศ13536
64117201ภาษาต่างประเทศ/1 (ตปท2/1 ) 13536
ปวช.3การตลาด(ปกติ)การตลาด42933
63112401การตลาด/1 (กต.3/1 ) 42933
ปวช.3การตลาด(รีเกรด)การตลาด011
63112499การตลาด/99 (กต.3/99 ) 011
ปวช.3การบัญชี(ปกติ)การบัญชี24042
63111501การบัญชี/1 (กบ.3/1 ) 24042
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ162844
63114501คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปชค3/1 ) 101626
63114502คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปชค3/2 ) 61218
ปวช.3ช่างกลโรงงาน(ปกติ)เครื่องมือกล51455
63121501เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ) 25025
63121502เครื่องมือกล/2 (ชก.3/2 ) 26430
ปวช.3ช่างกลโรงงาน(รีเกรด)เครื่องมือกล303
63121499เครื่องมือกล/99 (ชก.3/99 ) 303
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)ไฟฟ้ากำลัง421052
63122501ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ) 22729
63122502ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/2 ) 20323
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลัง(รีเกรด)ไฟฟ้ากำลัง101
63122599ไฟฟ้ากำลัง/99 (ชฟ.3/99 ) 101
ปวช.3ช่างยนต์(ปกติ)ยานยนต์80080
63124501ยานยนต์/1 (ชย.3/1 ) 45045
63124502ยานยนต์/2 (ชย.3/2 ) 35035
ปวช.3ช่างยนต์(รีเกรด)ยานยนต์808
63124599ยานยนต์/99 (ชย.3/99 ) 808
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)อิเล็กทรอนิกส์15823
63123501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) 15823
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)เทคโนโลยีสารสนเทศ17825
63136301เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.3/1 ) 17825
ปวช.3ภาษาต่างประเทศ(ปกติ)ภาษาต่างประเทศ86169
63117201ภาษาต่างประเทศ/1 (ตปท3/1 ) 53641
63117202ภาษาต่างประเทศ/2 (ตปท3/2 ) 32528
ปวส.1การตลาด(ปกติ)ธุรกิจการค้าสมัยใหม่32225
65212601ธุรกิจการค้าสมัยใหม่/1 (กตบ1/1 ) 11516
65312601ธุรกิจการค้าสมัยใหม่/1 (กตม1/1 ) 279
ปวส.1การบัญชี(ปกติ)การบัญชี43741
65211601การบัญชี/1 (บชบ1/1 ) 42933
65311601การบัญชี/1 (บชม1/1 ) 088
ปวส.1การบัญชี(สมทบ)การบัญชี33033
65211701การบัญชี/1 (บชค1/1 ) 088
65311701การบัญชี/1 (บมค1/1 ) 32225
ปวส.1เทคนิคการผลิต(ปกติ)เครื่องมือกล47956
65221601เครื่องมือกล/1 (ทผส1/1 ) 37542
65321601เครื่องมือกล/1 (ทผม1/1 ) 10414
ปวส.1เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)เทคนิคยานยนต์909
65424802เทคนิคยานยนต์/2 (ชยส1/2 ) 909
ปวส.1เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า27027
65224601เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยส1/1 ) 20020
65324601เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยม1/1 ) 707
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)ดิจิทัลมีเดีย124456
65214701ดิจิทัลมีเดีย/1 (ทธท1/1 ) 103545
65314701ดิจิทัลมีเดีย/1 (ทธม1/1 ) 2911
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)ดิจิทัลมีเดีย71623
65214801ดิจิทัลมีเดีย/1 (ธทค1/1 ) 202
65314801ดิจิทัลมีเดีย/1 (ธมค1/1 ) 51621
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน17522
65236501นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/1 (ทสส1/1 ) 516
65336501นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/1 (ทสม1/1 ) 12416
ปวส.1ไฟฟ้า(ปกติ)ไฟฟ้ากำลัง41243
65222601ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟส1/1 ) 29231
65322601ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟม1/1 ) 12012
ปวส.1ไฟฟ้า(สมทบ)ไฟฟ้ากำลัง32335
65222701ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟค1/1 ) 707
65322701ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟมค1/1 ) 25328
ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)ภาษาต่างประเทศธุรกิจ11011
65217301ภาษาต่างประเทศธุรกิจ/1 (ตปส1/1 ) 044
65317301ภาษาต่างประเทศธุรกิจ/1 (ตปม1/1 ) 167
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี)เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์549
65425101เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มนท1/1 ) 549
ปวส.2การตลาด(ปกติ)ธุรกิจการค้าสมัยใหม่12021
64212601ธุรกิจการค้าสมัยใหม่/1 (กตบ2/1 ) 12021
ปวส.2การตลาด(สมทบ)ธุรกิจการค้าสมัยใหม่11112
64212701ธุรกิจการค้าสมัยใหม่/1 (กตค2/1 ) 011
64312701ธุรกิจการค้าสมัยใหม่/1 (กมค2/1 ) 11011
ปวส.2การบัญชี(ปกติ)การบัญชี22729
64211601การบัญชี/1 (บชบ2/1 ) 22224
64311601การบัญชี/1 (บชม2/1 ) 055
ปวส.2การบัญชี(สมทบ)การบัญชี11920
64211701การบัญชี/1 (บชค2/1 ) 077
64311701การบัญชี/1 (บมค2/1 ) 11213
ปวส.2เทคนิคการผลิต(ปกติ)เครื่องมือกล51152
64221601เครื่องมือกล/1 (ทผส2/1 ) 29130
64221602เครื่องมือกล/2 (ทผส2/2 ) 20020
64321601เครื่องมือกล/1 (ทผม2/1 ) 202
ปวส.2เทคนิคการผลิต(สมทบ)เครื่องมือกล8715
64221701เครื่องมือกล/1 (ทผค2/1 ) 314
64321701เครื่องมือกล/1 (ทมค2/1 ) 5611
ปวส.2เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)เทคนิคยานยนต์23023
64424802เทคนิคยานยนต์/2 (ชยส2/2 ) 23023
ปวส.2เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า15116
64224601เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยส2/1 ) 10111
64324601เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยม2/1 ) 505
ปวส.2เทคนิคเครื่องกล(รีเกรด)เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า101
64324699เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/99 (ชยม2/99 ) 101
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ปกติ)ดิจิทัลมีเดีย52934
64214701ดิจิทัลมีเดีย/1 (ทธท2/1 ) 42327
64314701ดิจิทัลมีเดีย/1 (ทธม2/1 ) 167
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(สมทบ)ดิจิทัลมีเดีย41519
64214801ดิจิทัลมีเดีย/1 (ธทค2/1 ) 123
64314801ดิจิทัลมีเดีย/1 (ธมค2/1 ) 31316
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน101323
64236501นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/1 (ทสส2/1 ) 8816
64336501นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน/1 (ทสม2/1 ) 257
ปวส.2ไฟฟ้า(ปกติ)ไฟฟ้ากำลัง41344
64222601ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟส2/1 ) 34337
64322601ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟม2/1 ) 707
ปวส.2ไฟฟ้า(สมทบ)ไฟฟ้ากำลัง17118
64222701ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟค2/1 ) 101
64322701ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟมค2/1 ) 16117
ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)ภาษาต่างประเทศธุรกิจ11718
64217301ภาษาต่างประเทศธุรกิจ/1 (ตปส2/1 ) 11112
64317301ภาษาต่างประเทศธุรกิจ/1 (ตปม2/1 ) 066
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิภาคี)เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์516
64425101เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มนท2/1 ) 505
64425201เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มนม2/1 ) 011
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1189197386
ปวช.2197144341
ปวช.3247189436
ปวส.1208182390
ปวส.2186165351
รวม10278771904