ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด(ปกติ)24042

ปวช.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)24951

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)176885

ปวช.1เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)10811119

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)241943

ปวช.1ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)69776

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)73845

ปวช.1ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)1291130

ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)7714

ปวช.2การตลาดการตลาด(ปกติ)11314

ปวช.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)24547

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)86068

ปวช.2เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)551166

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)9716

ปวช.2ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)241135

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)63036

ปวช.2ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)54862

ปวช.2อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)13720

ปวช.3การตลาดการตลาด(ปกติ)32124

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(เทียบโอน)112

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(ปกติ)54550

ปวช.3การบัญชีการบัญชี(รีเกรด)077

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)104252

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รีเกรด)022

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(ปกติ)56157

ปวช.3เครื่องมือกลช่างกลโรงงาน(รีเกรด)415

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)437

ปวช.3ไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)53558

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ(ปกติ)52631

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(ปกติ)67067

ปวช.3ยานยนต์ช่างยนต์(รีเกรด)505

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)7310

ปวช.3อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์(รีเกรด)112

ปวส.1การตลาดการตลาด(ปกติ)22729

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(ปกติ)13132

ปวส.1การบัญชีการบัญชี(สมทบ)25860

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)71724

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)75461

ปวส.1เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)38543

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางรางเทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)202

ปวส.1เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)18018

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปกติ)336

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)21526

ปวส.1ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)471461

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)21315

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)8210

ปวส.2การตลาดการตลาด(ปกติ)088

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(ปกติ)03333

ปวส.2การบัญชีการบัญชี(สมทบ)03434

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ)72835

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รีเกรด)011

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สมทบ)93746

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(ปกติ)15217

ปวส.2เครื่องมือกลเทคนิคการผลิต(รีเกรด)101

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางรางเทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)707

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)14014

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(ปกติ)17017

ปวส.2เทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกล(รีเกรด)404

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ(รีเกรด)246

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(ปกติ)32032

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(รีเกรด)112

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า(สมทบ)30636

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ปกติ)11213

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ปกติ)303


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1365240605

ปวช.2172192364

ปวช.3221158379

ปวส.1158229387

ปวส.2143166309

รวม10599852044