ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
50

• หญิง
53

รวม
103


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
60

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
5

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
13

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• สาขาช่างยนต์
8

• สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
11

• สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
10

• สาขาภาษาต่างประเทศ
13

• สาขาการตลาด
5

• สาขาการบัญชี
6

• เทคนิคระบบขนส่งทางราง
1

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
3

• ครูที่ปรึกษา
54

• งานพัฒนาวินัย
4

• งานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานทะเบียน
2

• งานโครงการ
1

• งานการเงิน
3

• งานศิษย์เก่า
1

• งานวิชาการ
2

• งานส่งเสริม
1

• งานรักษาดินแดน
1

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
2

• งานบรรณารักษ์
1

• งานพัสดุ
1

• พนักงานขับยานพาหนะ
3

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
4

• งานกิจกรรมนักเรียน
2

• งานประกันอุบัติเหตุ
1

• อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานซ่อมบำรุง
1

• งานยานพาหนะ
1

• ฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
2

• งานหลักสูตร
2

• ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เธชเธฒเธ‚เธฒเธ เธฒเธฉเธฒเธ•เนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ


วีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
หัวหน้าแผนก สาขาภาษาต่างประเทศ

นางสร้อยลัดดา เมษมาน
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศพิมพาภัทร์ สุขสุโฉม
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศนางลำภู แก่นจันทึก
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศนางสาวนลัท เฉิดเพ็ญ
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศภริษา เพ็ชรักษ์
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศมัทฑณา ดอกเทียน
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศLu HauLi
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Zhang Man Ting
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Claire Whitenack
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Jacora Whight
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMr.John Codde
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMr.Benito Niemen
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศ