ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
50

• หญิง
53

รวม
103


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
60

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
5

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
13

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• สาขาช่างยนต์
8

• สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
11

• สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
10

• สาขาภาษาต่างประเทศ
13

• สาขาการตลาด
5

• สาขาการบัญชี
6

• เทคนิคระบบขนส่งทางราง
1

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
3

• ครูที่ปรึกษา
54

• งานพัฒนาวินัย
4

• งานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานทะเบียน
2

• งานโครงการ
1

• งานการเงิน
3

• งานศิษย์เก่า
1

• งานวิชาการ
2

• งานส่งเสริม
1

• งานรักษาดินแดน
1

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
2

• งานบรรณารักษ์
1

• งานพัสดุ
1

• พนักงานขับยานพาหนะ
3

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
4

• งานกิจกรรมนักเรียน
2

• งานประกันอุบัติเหตุ
1

• อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานซ่อมบำรุง
1

• งานยานพาหนะ
1

• ฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
2

• งานหลักสูตร
2

• ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

เธชเธฒเธ‚เธฒเธŠเนˆเธฒเธ‡เน„เธŸเธŸเน‰เธฒ/เธญเธดเน€เธฅเน‡เธเธ—เธฃเธญเธ™เธดเธเธชเนŒ


วาสนา จิตรีญาติ
หัวหน้าแผนก สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

นายสมชาติ สุทธิฤกษ์
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ไพบูลย์ อัครส
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์พิมล ฉอ้อนโฉม
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นายนรงค์วัชร์ ปานสมบูรณ์
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

นายธนวัฒน์ ทองเรือง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์