ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
47

• หญิง
50

รวม
97


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
52

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
6

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
14

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• สาขาวิชาช่างยนต์
8

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
9

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
6

• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
7

• สาขาวิชาการตลาด
5

• สาขาวิชาการบัญชี
6

• สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
1

• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
4

• งานบุคลากร
4

• งานสารบรรณ
3

• งานพัฒนาวินัย
3

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
2

• งานการเงิน
2

• งานวิชาการ
2

• งานรักษาดินแดน
1

• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
1

• งานพัสดุ
1

• งานพยาบาล
1

• งานพนักงานขับยานพาหนะ
3

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
2

• งานกิจกรรมนักเรียน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานซ่อมบำรุง
1

• งานฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
1

• งานหลักสูตร
2

• งานศูนย์บ่มเพาะ
2

• งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้รับใบอนุญาตดร.สมจิตร ศิริเสนา
ผู้รับใบอนุญาต สถานศึกษา
ผู้อำนวยการ สถานศึกษา
คณะผู้บริหารนายสรวรรธ ศิริเสนา
คณะผู้บริหาร สถานศึกษา
ผู้จัดการ สถานศึกษานางสาวขนิษฐา ศรีชัยนาท
คณะผู้บริหาร สถานศึกษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานการเงิน
ที่ปรึกษาดร.เติมชัย ธรรมลักษมี
ที่ปรึกษา สถานศึกษานางกชกร คงเสมา
ที่ปรึกษา สถานศึกษารศ.วันชัย จันทรวงศ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายนพพร ละออเอี่ยม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายกิตติพงษ์ ภาคกาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายประยุทธ ภาคบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานธุรการ
หัวหน้างาน งานหลักสูตร
หัวหน้าแผนกนางสาวรุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวอีฟเวอลีน ชอง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ เทียนทอง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างยนต์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์นายนภัสสร ศรีขวัญ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ที่ปรึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนางวาสนา จิตรีญาติ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนายเทอด ทองธานี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการตลาด
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาดนางชนกพร จำแนกวุฒิ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานธนาคารโรงเรียนนายนวดล กระแสศํพย์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวนางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูผู้สอนนางกนกวรรณ โพธิ์สามต้น
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการนางรำไพ สัมพันธ์พร
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนายสาโรจน์ อรุณศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางบุญนาค พลแย้ม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางสาวสวง บุญรอต
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางจารุณี กันนุช
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางจุไรรัตน์ หนูสลุง
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรนางสาวอรพรรณ ธรรมกิจ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนายจรัล เนียมทับทิม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการว่าที่ ร.ต. เฉลย อ้วนพลี
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวสมหวัง ปั้นงาม
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนายวุฒิภัทร พุ่มพวง
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์นางสาวสโรชา ฤทธิ์เดช
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสมพร รัตนสาคร
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์นายฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวิเศษ สุภิมล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์นายมานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์นายธณสร คุปติเกษม
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์นายดนุพล อิ่มรัตนชัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์นายสถิตย์ จิ๋วสกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายปรีชา สุขอ่อน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายวัฒนา ราตรีโชติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายนิรพันธ์ แสนคำ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายรณสร สงค์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายนุฒิโชค สุดจะคอย
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนาย ณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายสมชาติ สุทธิฤกษ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นายไพบูลย์ อัครส
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนายพิมล ฉอ้อนโฉม
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานรักษาดินแดนว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัฒนาวินัยนางสร้อยลัดดา เมษมาน
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนางพิมพาภัทร์ สุขสุโฉม
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนางลำภู แก่นจันทึก
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวณัฐกาญจน์ แก้ววิเชียร
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวศุภนิดา วัฒนศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศMr.Ilya Yakushin
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนางเฉลียว ชูวงษ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาดนางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาดนางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะนางสาววรพรรณ เกิดศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาดน.ส. ประกามาศ ยูซบ
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชีนางปรารถนา แสงเพ็ชร์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชีนางจินตนา ผิวอ่อนดี
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชีนางพัชรี ร่วมรักบุญ
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชีนางสาวบัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชีนางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์นายนรงค์วัชร์ ปานสมบูรณ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์นางสาวจุฑามาศ สุรำไพ
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หัวหน้างานนางรินดา ขันธกรรม
หัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่นางอรอุมา สุภาดิษฐ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายภูรินท์ ผ่องแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานธุรการนายวิสูตร ศรีดี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัยนางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือนางสาวนพวรรณ ศิรประภาชัย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางกนกวรรณ ภู่ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการนายอาทิพย์ รักษาสร้อย
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์นางสาวรุจิรา หนูเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพยาบาลนายสุรพล สุภวิรีย์
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนายทรงยศ กะไหล่เงิน
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนายโสรัส แฉ่งประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนางสาวลัดดา นิลละออง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายธนาชัย ขจรวุฒินันทชัย
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงนายวัชระ ศรีชัยนาท
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนางสาวลูกหนู อู่ทอง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนายจักรภัฏ เจนไธสง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานางเยาวรัตน์ สำรวล
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานพัฒนาวินัยนางนันทิชา เหล็กไหล
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางรุจิญา คำพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการเงินนายณรงค์ บรรเลง
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ