ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
45

• หญิง
46

รวม
91


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
8

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
52

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
13

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12

• สาขาวิชาช่างยนต์
7

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
8

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
6

• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
8

• สาขาวิชาการตลาด
5

• สาขาวิชาการบัญชี
5

• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3

• งานบุคลากร
3

• งานสารบรรณ
2

• งานพัฒนาวินัย
3

• งานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
2

• งานการเงิน
2

• งานวิชาการ
3

• งานรักษาดินแดน
1

• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
4

• งานพัสดุ
1

• งานพนักงานขับยานพาหนะ
3

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
2

• งานกิจกรรมนักเรียน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• งานหลักสูตร
1

• งานศูนย์บ่มเพาะ
2

• งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
1

• งานฝึกงาน
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• พัฒนาวินัยและกิจกรรมนักเรียน
1

• งานรักษาความปลอดภัย
1

• ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้รับใบอนุญาตดร.สมจิตร ศิริเสนา
ผู้รับใบอนุญาต สถานศึกษา
ผู้อำนวยการ สถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0979519515
อีเมล์ : somchit@atcc.ac.th
คณะผู้บริหารนายสรวรรธน์ ศิริเสนา
คณะผู้บริหาร สถานศึกษา
ผู้จัดการ สถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0645426555
อีเมล์ : sorawat@atcc.ac.thนางสาวขนิษฐา ศรีชัยนาท
คณะผู้บริหาร สถานศึกษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0614538999
อีเมล์ : khanittha@atcc.ac.th
ที่ปรึกษารศ.วันชัย จันทรวงศ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายกิตติพงษ์ ภาคกาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0860038523
อีเมล์ : kittipong1405@atcc.ac.thนายประยุทธ ภาคบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานธุรการ
หัวหน้างาน งานหลักสูตร
โทรศัพท์ : 0814289255
อีเมล์ : prayuth@atcc.ac.thนางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0955621287
อีเมล์ : suphawarat@atcc.ac.th
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการนางสาวอีฟเวอลีน ชอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0876308989
อีเมล์ : evelyn@atcc.ac.th
หัวหน้าแผนกนางสาวรุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0818032956
อีเมล์ : rungtips@atcc.ac.thนายเทอด ทองธานี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการตลาด
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
โทรศัพท์ : 0898013182
อีเมล์ : thoet@atcc.ac.thนางชนกพร จำแนกวุฒิ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานธนาคารโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0843399850
อีเมล์ : chanokporn@atcc.ac.thนางพิมพาภัทร์ สุขสุโฉม
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0929431287
อีเมล์ : pimpapat@atcc.ac.thนางวาสนา จิตรีญาติ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
โทรศัพท์ : 0822335318
อีเมล์ : wasanajit@atcc.ac.thนายนภัสสร ศรีขวัญ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0819159700
อีเมล์ : napassorn@atcc.ac.thนายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0868938893
อีเมล์ : teacherwich@atcc.ac.thนายมานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างยนต์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0838461099
อีเมล์ : manachai@atcc.ac.th
ครูผู้สอนนางรำไพ สัมพันธ์พร
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
โทรศัพท์ : 0830003818
อีเมล์ : rumpai@atcc.ac.thนางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
โทรศัพท์ : 0633629944
อีเมล์ : auausa@atcc.ac.thนายสาโรจน์ อรุณศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
โทรศัพท์ : 0891490064
อีเมล์ : saroj @atcc..ac.thนางบุญนาค พลแย้ม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
โทรศัพท์ : 0831597481
อีเมล์ : boonnark@atcc.ac.thนางสาวสวง บุญรอต
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
โทรศัพท์ : 0869090072
อีเมล์ : sawong@atcc.ac.thน.ส. ประกามาศ ยูซบ
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0806622232
อีเมล์ : Prakamasyo@atcc.ac.thนางจารุณี กันนุช
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
โทรศัพท์ : 0871220250
อีเมล์ : jarunee@atcc.ac.thนางปรารถนา แสงเพ็ชร์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0840107733
อีเมล์ : pratthanasaeng@atcc.ac.thนายสถิตย์ จิ๋วสกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0964501642
อีเมล์ : sathit@atcc.ac.thนางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
โทรศัพท์ : 0957696142
อีเมล์ : suchalee@atcc.ac.thนายปรีชา สุขอ่อน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0817553773
อีเมล์ : preechar@atcc.ac.thนายวัฒนา ราตรีโชติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0923607525
อีเมล์ : wattana@atcc.ac.thนางเฉลียว ชูวงษ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
โทรศัพท์ : 0806625851
อีเมล์ : Chaliao@atcc.ac.thนายฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
โทรศัพท์ : 0867674780
อีเมล์ : rerkchai@atcc.ac.thนายสมชาติ สุทธิฤกษ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0806646869
อีเมล์ : somchart@atcc.ac.thนางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
โทรศัพท์ : 0845689299
อีเมล์ : Thipwarin@atcc.ac.thLee Hayward
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0979765684
อีเมล์ : lee_Hayward@atcc.ac.thนายวิเศษ สุภิมล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0878059713
อีเมล์ : wiset@atcc.ac.thนายสุชัยยัณต์ โชติพันธ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
โทรศัพท์ : 0863173619
อีเมล์ : Suchaiyun@atcc.ac.thMr.Ilya Yakushin
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0856864875
อีเมล์ : ilya@atcc.ac,thนายนิรพันธ์ แสนคำ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0861301717
อีเมล์ : Niraphan@atcc.ac.thนางลำภู แก่นจันทึก
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
โทรศัพท์ : 0871134918
อีเมล์ : lampoo@atcc.ac.thนางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
โทรศัพท์ : 0830221839
อีเมล์ : porntawee@atcc.co.thนายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0809463282
อีเมล์ : chinasit@atcc.ac.th,kruchi59@gmail.comนายนวดล กระแสศํพย์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนว
โทรศัพท์ : 0821549355
อีเมล์ : nawadon@atcc.ac.thนางจินตนา ผิวอ่อนดี
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0852490091
อีเมล์ : ่jintana@atcc.ac.thนายไพบูลย์ อัครส
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน
โทรศัพท์ : 0926164556
อีเมล์ : paiboon@atcc.ac.thนายพิมล ฉอ้อนโฉม
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0822034421
อีเมล์ : pimoncho@atcc.ac.thว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานรักษาดินแดน
โทรศัพท์ : 0806559933
อีเมล์ : worrawit@atcc.ac.thนางจุไรรัตน์ หนูสลุง
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผล
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
เจ้าหน้าที่ งานฝึกงาน
โทรศัพท์ : 0818512770
อีเมล์ : jurairat@atcc.ac.thนายรณสร สงค์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0861330066
อีเมล์ : ronasorn.acc@gmail.comนายนุฒิโชค สุดจะคอย
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0865619351
อีเมล์ : nuthichok@atcc.ac.thนางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
โทรศัพท์ : 0874066324
อีเมล์ : supansasae@atcc.ac.thว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานพัฒนาวินัย
โทรศัพท์ : 0817732449
อีเมล์ : kritsana@atcc.ac.thนางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
โทรศัพท์ : 0824241997
อีเมล์ : rachanirom@atcc.ac.thพันจ่าตรี ศิริพล ขวัญศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0635874580
อีเมล์ : siripoon_k@atcc.ac.thMr.Khant Myant
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0948423671
อีเมล์ : khant@atcc.ac.thนายดนุพล อิ่มรัตนชัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0818219752
อีเมล์ : danoophol@atcc.ac.thนางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
ครูผู้สอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
โทรศัพท์ : 0846341982
อีเมล์ : siriwanwun@atcc.ac.thนายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0802667798
อีเมล์ : suttipong@atcc.ac.thนาย อนุรักษ์ จันทร์พลงาม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
โทรศัพท์ : 0817040622
อีเมล์ : anurack_j@atcc.ac.thนายวุฒิภัทร พุ่มพวง
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0935780490
อีเมล์ : wutthiphat@atcc.ac.thนางสาวมัทนา สงบวาจา
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0613381224
อีเมล์ : matthana@atcc.ac.thXing Lili
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0954070315
อีเมล์ : xing@atcc.ac.thนางสาวบัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0817581693
อีเมล์ : bualuang@atcc.ac.thนางสาวสโรชา ฤทธิ์เดช
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0911846344
อีเมล์ : sarocha@atcc.ac.thนางสาวศิริญา โพธิ์สลาย
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0980962180
อีเมล์ : siriya.ph@atcc.ac.thนางสาวทิพย์พรรณี พงษ์ธะนะ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
โทรศัพท์ : 0957069203
อีเมล์ : tippannee_p@atcc.ac.thนางสาวประภาพร คงสุวรรณ
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
โทรศัพท์ : 0853757190
อีเมล์ : prapaporn.kh@atcc.ac.thนางสาวญาณี เลิศสูงเนิน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0821838341
อีเมล์ : yanee.lo@atcc.ac.thนายภาณุรัตน์ เจริญงามสกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0922632048
อีเมล์ : Panurat@atcc.ac.thนางสาวชุติมา นกเสวก
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0944544120
อีเมล์ : chutima_noksawek@atcc.ac.thนายธิติวุฒิ จันทร์โสม
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0936189243
อีเมล์ : thitiwut_c@atcc.ac.thนายจรัล เนียมทับทิม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
ครูพิเศษนางสาวมณทารัตน์ กุลภา
ครูพิเศษ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0820280593
อีเมล์ : mntharatk40@atcc.ac.th
หัวหน้างานนางรินดา ขันธกรรม
หัวหน้างาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0898016418
อีเมล์ : rinda_3119@hotmail.com
เจ้าหน้าที่นายณรงค์ บรรเลง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0890837658
อีเมล์ : narong@atcc.ac.thนายภูรินท์ ผ่องแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ
โทรศัพท์ : 0817728941
อีเมล์ : purin@atcc.ac.thนายถาวร จันทรา
เจ้าหน้าที่ งานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 0920800501นายสุรพล สุภวิรีย์
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนางเยาวรัตน์ สำรวล
เจ้าหน้าที่ พัฒนาวินัยและกิจกรรมนักเรียน
โทรศัพท์ : 0813650149
อีเมล์ : yaowarat@atcc.ac.thนางกนกวรรณ ภู่ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
โทรศัพท์ : 0847192243นางถวัลย์ สุดโส
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
โทรศัพท์ : 0814450691
อีเมล์ : tawan_s@atcc.ac.thนางอรอุมา สุภาดิษฐ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0819469521
อีเมล์ : onumasu@atcc.ac.thนางสาวลัดดา นิลละออง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0819946680
อีเมล์ : laddanin@atcc.at.thนางสาวนพวรรณ ศิรประภาชัย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0817809051
อีเมล์ : nopphawan@atcc.ac.thนางนันทิชา เหล็กไหล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0817599180
อีเมล์ : nunthicha@atcc.ac.thนายวัชระ ศรีชัยนาท
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
โทรศัพท์ : 0940242616
อีเมล์ : watchara@atcc.ac.thนายสรไกร สมขลัง
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
โทรศัพท์ : 0927723244
อีเมล์ : sorakai@atcc.ac.thนางสาวสุรีรัตน์ โชติสระน้อย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0985877047
อีเมล์ : sureerat_c@atcc.ac.thนายทรงยศ กะไหล่เงิน
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 0836076913นายโสรัส แฉ่งประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 0868059337นายนฤพณ เขียวน้อย
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0646407723
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนางสาวภาณุมาศ ผัสดี
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0965256217
อีเมล์ : panumart.p@atcc.ac.thนางสาวพลอยนภา กลิ่นพยงค์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0989757035
อีเมล์ : ploynapa_k@atcc.ac.th