ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
44

• หญิง
39

รวม
83


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
54

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
5

• ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
11

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• สาขาวิชาช่างยนต์
7

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
8

• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
6

• สาขาวิชาการตลาด
6

• สาขาวิชาการบัญชี
3

• งานบุคลากร
1

• งานสารบรรณ
2

• งานพัฒนาวินัย
5

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
2

• งานการเงิน
1

• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
4

• งานพัสดุ
1

• งานพนักงานขับยานพาหนะ
3

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
1

• งานกิจกรรมนักเรียน
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะ
2

• งานรักษาความปลอดภัย
2

• ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้รับใบอนุญาตดร.สมจิตร ศิริเสนา
ผู้รับใบอนุญาต สถานศึกษา
อีเมล์ : somchit@atcc.ac.th
ผู้อำนวยการนางสาวขนิษฐา ศรีชัยนาท
ผู้อำนวยการ สถานศึกษา
อีเมล์ : khanittha@atcc.ac.th
ผู้จัดการนายสรวรรธน์ ศิริเสนา
ผู้จัดการ สถานศึกษา
อีเมล์ : sorawat@atcc.ac.th
ที่ปรึกษาดร.เต็มจิต จันทคา
ที่ปรึกษา สถานศึกษานายอิศรา เลิศเยาวฤทธิ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษา
อีเมล์ : isara@atcc.ac.th
รองผู้อำนวยการนางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
อีเมล์ : suphawarat@atcc.ac.thนางสาวอีฟเวอลีน ชอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : evelyn@atcc.ac.th
หัวหน้าแผนกนางสาวรุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : rungtips@atcc.ac.thนายเทอด ทองธานี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการตลาด
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : thoet@atcc.ac.thนางชนกพร จำแนกวุฒิ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานธนาคารโรงเรียน
อีเมล์ : chanokporn@atcc.ac.thนางลำภู แก่นจันทึก
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : lampoo@atcc.ac.thนางวาสนา จิตรีญาติ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : wasanajit@atcc.ac.thนายนภัสสร ศรีขวัญ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : napassorn@atcc.ac.thนายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : teacherwich@atcc.ac.th
ครูผู้สอนนายสาโรจน์ อรุณศิริ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : saroj @atcc..ac.thนางบุญนาค พลแย้ม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : boonnark@atcc.ac.thนางสาวสวง บุญรอต
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : sawong@atcc.ac.thน.ส. ประกามาศ ยูซบ
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : Prakamasyo@atcc.ac.thนางจารุณี กันนุช
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
อีเมล์ : jarunee@atcc.ac.thนางปรารถนา แสงเพ็ชร์
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : pratthanasaeng@atcc.ac.thนายสถิตย์ จิ๋วสกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : sathit@atcc.ac.thนางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : suchalee@atcc.ac.thนายวัฒนา ราตรีโชติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : wattana@atcc.ac.thนายจรัล เนียมทับทิม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางเฉลียว ชูวงษ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : Chaliao@atcc.ac.thนายสมชาติ สุทธิฤกษ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : somchart@atcc.ac.thนายวิเศษ สุภิมล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : wiset@atcc.ac.thนายสุชัยยัณต์ โชติพันธ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : Suchaiyun@atcc.ac.thMr.Ilya Yakushin
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : ilya@atcc.ac.thนายนิรพันธ์ แสนคำ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : Niraphan@atcc.ac.thนางพิมพาภัทร์ สุขสุโฉม
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : pimpapat@atcc.ac.thนางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : porntawee@atcc.co.thนายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : chinasit@atcc.ac.th,kruchi59@gmail.comนางจินตนา ผิวอ่อนดี
ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : ่jintana@atcc.ac.thนายไพบูลย์ อัครส
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : paiboon@atcc.ac.thนายพิมล ฉอ้อนโฉม
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
อีเมล์ : pimoncho@atcc.ac.thว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : worrawit@atcc.ac.thนางจุไรรัตน์ หนูสลุง
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : jurairat@atcc.ac.thนายนุฒิโชค สุดจะคอย
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : nuthichok@atcc.ac.thนางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : supansasae@atcc.ac.thนางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
อีเมล์ : rachanirom@atcc.ac.thนางสาวรัตนฉัตร์ เลิศโภคินศักดิ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : rattanachat@atcc.ac.thนายดนุพล อิ่มรัตนชัย
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : danoophol@atcc.ac.thนางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : siriwanwun@atcc.ac.thนายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
อีเมล์ : anurack_j@atcc.ac.thนายอำนาจ สุขอ่ำ
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : aumnat_s@atcc.ac.thนายวุฒิภัทร พุ่มพวง
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : wutthiphat@atcc.ac.thนายวิริทธิ์พล ปานสมบูรณ์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : narongwat@atcc.ac.thนายพุฒิพงศ์ บุตรน้อย
ครูผู้สอน สาขาวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน
อีเมล์ : puthipong@atcc.ac.thนางสาวสโรชา ฤทธิ์เดช
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : sarocha@atcc.ac.thนางสาวศิริญา โพธิ์สลาย
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : siriya.ph@atcc.ac.thนายสหภาพ จิตรัตน์
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : sahaphap.j@atcc.ac.thนางสาวทิพย์พรรณี พงษ์ธะนะ
ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
อีเมล์ : tippannee_p@atcc.ac.thนางสาวประภาพร คงสุวรรณ
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อีเมล์ : prapaporn.kh@atcc.ac.thนางสาวญาณี เลิศสูงเนิน
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ : yanee.lo@atcc.ac.thนางสาวพรรณพิชา งามสอาด
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศนายภาณุรัตน์ เจริญงามสกุล
ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : Panurat@atcc.ac.thนางสาวชุติมา นกเสวก
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : chutima_noksawek@atcc.ac.thนายธิติวุฒิ จันทร์โสม
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : thitiwut_c@atcc.ac.thนายศริครินทร์ คล้อยปาน
ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : srikarin_k@atcc.ac.th
หัวหน้างานนางรินดา ขันธกรรม
หัวหน้างาน งานทะเบียน
อีเมล์ : rinda_3119@hotmail.comว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
หัวหน้างาน งานพัฒนาวินัย
อีเมล์ : kritsana@atcc.ac.th
เจ้าหน้าที่นายทรงยศ กะไหล่เงิน
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนายภูรินท์ ผ่องแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ
อีเมล์ : purin@atcc.ac.thนายฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
อีเมล์ : rerkchai@atcc.ac.thนายถาวร จันทรา
เจ้าหน้าที่ งานรักษาความปลอดภัยนายสุรพล สุภวิรีย์
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนายโสรัส แฉ่งประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานพนักงานขับยานพาหนะนางถวัลย์ สุดโส
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
อีเมล์ : tawan_s@atcc.ac.thนางอรอุมา สุภาดิษฐ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : onumasu@atcc.ac.thนางสาวลัดดา นิลละออง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
อีเมล์ : laddanin@atcc.at.thนายรณสร สงค์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
อีเมล์ : ronasorn.acc@gmail.comนางสาวนพวรรณ ศิรประภาชัย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : nopphawan@atcc.ac.thนายกมล บุญชัยศรี
เจ้าหน้าที่ งานรักษาความปลอดภัยนายวัชระ ศรีชัยนาท
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
อีเมล์ : watchara@atcc.ac.thนายภูมินทร์ แย้มแจ่ม
เจ้าหน้าที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : poomin_y@atcc.ac.thนางสาวอลิษา โตไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวนางสาวอัญชลิตา จันตรีสุคนธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
อีเมล์ : anchalita@atcc.ac.thนายสรไกร สมขลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
อีเมล์ : sorakai@atcc.ac.thนางสาวสุรีรัตน์ โชติสระน้อย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : sureerat_c@atcc.ac.th
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนายกิตติศักดิ์ ใจเย็น
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : kittisak.ja@atcc.ac.thนายพรรณพฤกษชาติ พันธ์จำปี
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : phanpuksachat.pu@atcc.ac.thนายธนเดช ศิริมุณี
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : tanadet.si@atcc.ac.th