ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
56

• หญิง
59

รวม
115


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
60

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1

• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายวิชาการสายบริหารธุรกิจ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
13

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• สาขาช่างยนต์
8

• สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
11

• สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
10

• สาขาภาษาต่างประเทศ
16

• สาขาการตลาด
4

• สาขาการบัญชี
6

• งานบุคลากร
4

• งานสารบรรณ
2

• ครูที่ปรึกษา
54

• งานพัฒนาวินัย
4

• งานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
2

• งานโครงการ
1

• งานการเงิน
3

• งานวิชาการ
2

• งานส่งเสริม
1

• งานรักษาดินแดน
1

• งานสารสนเทศ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
1

• งานบรรณารักษ์
1

• งานพัสดุ
1

• พนักงานขับยานพาหนะ
2

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
4

• งานกิจกรรมนักเรียน
1

• งานประกันอุบัติเหตุ
1

• ฝึกงานและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานซ่อมบำรุง
1

• งานยานพาหนะ
1

• ฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
2

• ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ
2

• นักการภารโรง
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
ดร.สมจิตร ศิริเสนา
ผู้รับใบอนุญาต สถานศึกษา

นายสรวรรธ ศิริเสนา
ผู้จัดการ สถานศึกษา

สงวนศักดิ์ พัชรวิชญ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษาวันชัย จันทรวงศ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษา

นายนพพร ละออเอี่ยม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายกิตติพงษ์ ภาคกาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการประยุทธ ภาคบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือดร.เติมชัย ธรรมลักษมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการสายบริหารธุรกิจ

นางสมบูรณ์ สุขวาศรี
หัวหน้าแผนก สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการอีฟเวอลีน ชอง
หัวหน้าแผนก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ เทียนทอง
หัวหน้าแผนก สาขาช่างยนต์นภัสสร ศรีขวัญ
หัวหน้าแผนก สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานวาสนา จิตรีญาติ
หัวหน้าแผนก สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์วีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
หัวหน้าแผนก สาขาภาษาต่างประเทศนายเทอด ทองธานี
หัวหน้าแผนก สาขาการตลาดนางสาวสุภาพร จันทร์กมล
หัวหน้าแผนก สาขาการบัญชี

กนกวรรณ โพธิ์สามต้น
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางรำไพ สัมพันธ์พร
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสาโรจน์ อรุณศิริ
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการบุญนาค พลแย้ม
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสวง บุญรอต
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางพรสุข แสงขาว
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการจารุณี กันนุช
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการจรัล เนียมทับทิม
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการว่าที่ ร.ต. เฉลย อ้วนพลี
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสมหวัง ปั้นงาม
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสุทธิพงศ์ ไวยกุล
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศวุฒิภัทร พุ่มพวง
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวปิตินุช เอกกุล
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวญาณิศา ศรีหาสุด
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวกัญญาภรณ์ พิมพ์ประสาน
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสมพร รัตนสาคร
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์ฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์วิเศษ สุภิมล
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์เบ็ญจรงค์ สัมมารส
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์นวดล กระแสศํพย์
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์มานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์ดนุพล อิ่มรัตนชัย
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์สถิตย์ จิ๋วสกุล
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานชน โพธิ์ศรี
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานณัฐพร บรรชรรัตน์
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานปรีชา สุขอ่อน
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานวัฒนา ราตรีโชติ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนิรพันธ์ แสนคำ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานรณสร สงค์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนุฒิโชค สุดจะคอย
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายสมชาติ สุทธิฤกษ์
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์พิมล ฉอ้อนโฉม
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ไพบูลย์ อัครส
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นายนรงค์วัชร์ ปานสมบูรณ์
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางสร้อยลัดดา เมษมาน
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศนางลำภู แก่นจันทึก
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศนางสาวณัฐภัณฑ์ ภวรัตน์วิเชียร
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศนางสาวนลัท เฉิดเพ็ญ
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศภริษา เพ็ชรักษ์
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMr.Simon Gregg
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMr.Gavin Beck
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMS.PAN JIE
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Nadia Helm
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Kang Kaili
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศLu HauLi
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Margaret Anne Silliman
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Samantha Jacobs
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMr.Yves Bauwens
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศเฉลียว ชูวงษ์
ครูผู้สอน สาขาการตลาดสุพรรษา แซ่โค้ว
ครูผู้สอน สาขาการตลาดรชนิรมณ์ หฤทัย
ครูผู้สอน สาขาการตลาดน.ส. ประกามาศ ยูซบ
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีนางปรารถนา แสงเพ็ชร์
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีนางชนกพร จำแนกวุฒิ
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีจินตนา ผิวอ่อนดี
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีนางพัชรี ร่วมรักบุญ
ครูผู้สอน สาขาการบัญชี

วิสูตร ศรีดี
หัวหน้างาน งานพัฒนาวินัยขนิษฐา ศรีชัยนาท
หัวหน้างาน งานการเงินรุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่

ภูรินท์ ผ่องแผ้ว
ปฏิบัติงาน งานบุคลากรอรอุมา สุภาดิษฐ
ปฏิบัติงาน งานบุคลากรเยาวรัตน์ สำรวล
ปฏิบัติงาน ครูที่ปรึกษานันทิชา เหล็กไหล
ปฏิบัติงาน ครูที่ปรึกษาธราวัฒน์ แก้วเลี้ยง
ปฏิบัติงาน งานพัฒนาวินัยนางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
ปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพนพวรรณ ศิรประภาชัย
ปฏิบัติงาน งานทะเบียนรุจิญา คำพันธ์
ปฏิบัติงาน งานการเงินลัดดา นิลละออง
ปฏิบัติงาน งานการเงินทรงยศ กะไหล่เงิน
ปฏิบัติงาน พนักงานขับยานพาหนะสุรพล สุภวิรีย์
ปฏิบัติงาน พนักงานขับยานพาหนะเพชรรดา ดีพลงาม
ปฏิบัติงาน ฝึกงานและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีธนาชัย ขจรวุฒินันทชัย
ปฏิบัติงาน งานซ่อมบำรุง

รินดา ขันธกรรม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนกนกวรรณ ภู่ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการณรงค์ บรรเลง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

อาทิพย์ รักษาสร้อย
บริการ/ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ

นายสุชิน ป้านสุวรรณ์
นักการ นักการภารโรงนางดวงทิพย์ ป้านสุวรรณ์
นักการ นักการภารโรงนางสาวสุมาลี ปั้นรัตน์
นักการ นักการภารโรงนางสาวบุญช่วย สุขเจริญ
นักการ นักการภารโรงนายเฉียบ กรีสวัสดิ์
นักการ นักการภารโรงนายลียุท
นักการ นักการภารโรง

นางสาวศิริประภา โพธิ์ทองคำ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนายธนวัฒน์ ทองเรือง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์