ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
55

• หญิง
59

รวม
115


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
13

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
60

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• สถานศึกษา
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายวิชาการสายบริหารธุรกิจ
1

• ฝ่ายบริหาทรัพยากร
1

• สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
13

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• สาขาช่างยนต์
8

• สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
11

• สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
10

• สาขาภาษาต่างประเทศ
16

• สาขาการตลาด
4

• สาขาการบัญชี
6

• งานบุคลากร
4

• งานสารบรรณ
2

• ครูที่ปรึกษา
54

• งานพัฒนาวินัย
4

• งานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
2

• งานโครงการ
1

• งานการเงิน
2

• งานวิชาการ
2

• งานส่งเสริม
1

• งานรักษาดินแดน
1

• งานสารสนเทศ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
1

• งานบรรณารักษ์
1

• งานพัสดุ
1

• พนักงานขับยานพาหนะ
2

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
4

• งานกิจกรรมนักเรียน
1

• งานประกันอุบัติเหตุ
1

• ฝึกงานและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานซ่อมบำรุง
1

• งานยานพาหนะ
1

• ฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
2

• ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ
2

• นักการภารโรง
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
ดร.สมจิตร ศิริเสนา
ผู้รับใบอนุญาต สถานศึกษา

นายสรวรรธ ศิริเสนา
ผู้จัดการ สถานศึกษา

สงวนศักดิ์ พัชรวิชญ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษาวันชัย จันทรวงศ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษา

นายนพพร ละออเอี่ยม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายกิตติพงษ์ ภาคกาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการประยุทธ ภาคบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือดร.เติมชัย ธรรมลักษมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาทรัพยากร

นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการสายบริหารธุรกิจ

นางสมบูรณ์ สุขวาศรี
หัวหน้าแผนก สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการอีฟเวอลีน ชอง
หัวหน้าแผนก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ เทียนทอง
หัวหน้าแผนก สาขาช่างยนต์นภัสสร ศรีขวัญ
หัวหน้าแผนก สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานวาสนา จิตรีญาติ
หัวหน้าแผนก สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์วีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
หัวหน้าแผนก สาขาภาษาต่างประเทศนายเทอด ทองธานี
หัวหน้าแผนก สาขาการตลาดนางสาวสุภาพร จันทร์กมล
หัวหน้าแผนก สาขาการบัญชี

กนกวรรณ โพธิ์สามต้น
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางรำไพ สัมพันธ์พร
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสาโรจน์ อรุณศิริ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการบุญนาค พลแย้ม
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสวง บุญรอต
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการนางพรสุข แสงขาว
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการจารุณี กันนุช
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการจรัล เนียมทับทิม
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการว่าที่ ร.ต. เฉลย อ้วนพลี
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสมหวัง ปั้นงาม
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสุทธิพงศ์ ไวยกุล
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศวุฒิภัทร พุ่มพวง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวปิตินุช เอกกุล
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวญาณิศา ศรีหาสุด
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวกัญญาภรณ์ พิมพ์ประสาน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวศิริประภา โพธิ์ทองคำ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสมพร รัตนสาคร
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างยนต์ฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างยนต์วิเศษ สุภิมล
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างยนต์เบ็ญจรงค์ สัมมารส
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างยนต์นวดล กระแสศํพย์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างยนต์มานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างยนต์ดนุพล อิ่มรัตนชัย
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างยนต์สถิตย์ จิ๋วสกุล
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานชน โพธิ์ศรี
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานณัฐพร บรรชรรัตน์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานปรีชา สุขอ่อน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานวัฒนา ราตรีโชติ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนิรพันธ์ แสนคำ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานรณสร สงค์ประเสริฐ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนุฒิโชค สุดจะคอย
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายสมชาติ สุทธิฤกษ์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์พิมล ฉอ้อนโฉม
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ไพบูลย์ อัครส
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นายนรงค์วัชร์ ปานสมบูรณ์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์นางสร้อยลัดดา เมษมาน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศนางลำภู แก่นจันทึก
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศนางสาวณัชชา ภวนะวิเชียร
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศนางสาวนลัท เฉิดเพ็ญ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศภริษา เพ็ชรักษ์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศMr.Simon Gregg
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศMr.Gavin Beck
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศMS.PAN JIE
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศMs.Nadia Helm
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศMs.Kang Kaili
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศLu HauLi
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศMs.Margaret Anne Silliman
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศMs.Samantha Jacobs
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศMr.Yves Bauwens
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาภาษาต่างประเทศเฉลียว ชูวงษ์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาการตลาดสุพรรษา แซ่โค้ว
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาการตลาดรชนิรมณ์ หฤทัย
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาการตลาดน.ส. ประกามาศ ยูซบ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาการบัญชีนางปรารถนา แสงเพ็ชร์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาการบัญชีนางชนกพร จำแนกวุฒิ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาการบัญชีจินตนา ผิวอ่อนดี
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาการบัญชีนางพัชรี ร่วมรักบุญ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาการบัญชี

วิสูตร ศรีดี
หัวหน้างาน งานพัฒนาวินัยขนิษฐา ศรีชัยนาท
หัวหน้างาน งานการเงินรุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่

ภูรินท์ ผ่องแผ้ว
ปฏิบัติงาน งานบุคลากรอรอุมา สุภาดิษฐ
ปฏิบัติงาน งานบุคลากรเยาวรัตน์ สำรวล
ปฏิบัติงาน ครูที่ปรึกษานันทิชา เหล็กไหล
ปฏิบัติงาน ครูที่ปรึกษาธราวัฒน์ แก้วเลี้ยง
ปฏิบัติงาน งานพัฒนาวินัยนางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
ปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพนพวรรณ ศิรประภาชัย
ปฏิบัติงาน งานทะเบียนรุจิญา คำพันธ์
ปฏิบัติงาน งานการเงินทรงยศ กะไหล่เงิน
ปฏิบัติงาน พนักงานขับยานพาหนะสุรพล สุภวิรีย์
ปฏิบัติงาน พนักงานขับยานพาหนะลัดดา นิลละออง
ปฏิบัติงาน งานบัญชีเพชรรดา ดีพลงาม
ปฏิบัติงาน ฝึกงานและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีธนาชัย ขจรวุฒินันทชัย
ปฏิบัติงาน งานซ่อมบำรุง

รินดา ขันธกรรม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนกนกวรรณ ภู่ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการณรงค์ บรรเลง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

อาทิพย์ รักษาสร้อย
บริการ/ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ

นายสุชิน ป้านสุวรรณ์
นักการ นักการภารโรงนางดวงทิพย์ ป้านสุวรรณ์
นักการ นักการภารโรงนางสาวสุมาลี ปั้นรัตน์
นักการ นักการภารโรงนางสาวบุญช่วย สุขเจริญ
นักการ นักการภารโรงนายเฉียบ กรีสวัสดิ์
นักการ นักการภารโรงนายลียุท
นักการ นักการภารโรง

นายธนวัฒน์ ทองเรือง
ครูฝึกสอนฯ สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์