ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
54

• หญิง
62

รวม
116


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
67

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5)
1

• ไม่ระบุ
18


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายวิชาการสายบริหารธุรกิจ
1

• ฝ่ายบริหาทรัพยากร
1

• สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการ
14

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12

• สาขาช่างยนต์
8

• สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐาน
11

• สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
9

• สาขาภาษาต่างประเทศ
12

• สาขาการตลาด
4

• สาขาการบัญชี
7

• งานบุคลากร
4

• งานสารบรรณ
2

• ครูที่ปรึกษา
57

• งานพัฒนาวินัย
4

• งานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการ
1

• งานการเงิน
2

• งานวิชาการ
2

• งานส่งเสริม
1

• งานรักษาดินแดน
1

• งานสารสนเทศ
1

• งานอาคารสถานที่
2

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานแนะแนว
1

• งานบรรณารักษ์
1

• งานพัสดุ
1

• พนักงานขับยานพาหนะ
2

• งานบัญชี
1

• งานธุรการ
6

• งานกิจกรรมนักเรียน
1

• งานประกันอุบัติเหตุ
1

• ฝึกงานและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานซ่อมบำรุง
1

• งานยานพาหนะ
1

• ฝ่ายแผนพัฒนาและความร่วมมือ
2

• ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ
2

• นักการภารโรง
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
ดร.สมจิตร ศิริเสนา
ผู้รับใบอนุญาต สถานศึกษา

สรวรรธ ศิริเสนา
ผู้จัดการ สถานศึกษา

สงวนศักดิ์ พัชรวิชญ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษาวันชัย จันทรวงศ์
ที่ปรึกษา สถานศึกษา

นพพร ละออเอี่ยม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษากิตติพงษ์ ภาคกาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการประยุทธ ภาคบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพิมล ปัญญาทรง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาทรัพยากร

รุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการสายบริหารธุรกิจ

เติมชัย ธรรมลักษมี
ประธานโครงการพิเศษ ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ

สมบูรณ์ สุขวาศรี
หัวหน้าสาขา สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการอีฟเวอลีน ชอง
หัวหน้าสาขา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ เทียนทอง
หัวหน้าสาขา สาขาช่างยนต์นภัสสร ศรีขวัญ
หัวหน้าสาขา สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานวาสนา จิตรีญาติ
หัวหน้าสาขา สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์วีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
หัวหน้าสาขา สาขาภาษาต่างประเทศเทอด ทองธานี
หัวหน้าสาขา สาขาการตลาดสุภาพร จันทร์กมล
หัวหน้าสาขา สาขาการบัญชี

อุทุมพร ด้วงจาด
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการกนกวรรณ โพธิ์สามต้น
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการรำไพ สัมพันธ์พร
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสาโรจน์ อรุณศิริ
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการบุญนาค พลแย้ม
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสวง บุญรอต
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการพรสุข แสงขาว
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการจารุณี กันนุช
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการจรัล เนียมทับทิม
ครูผู้สอน สาขาสามัญสัมพันธ์-เลขานุการเฉลย อ้วนพลี
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสมหวัง ปั้นงาม
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสุทธิพงศ์ ไวยกุล
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศวุฒิภัทร พุ่มพวง
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวญาณิศา ศรีหาสุด
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศอธิวัฒน์ เครือมา
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวปิตินุช เอกกุล
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวกัญญาภรณ์ พิมพ์ประสาน
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์วิเศษ สุภิมล
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์เบ็ญจรงค์ สัมมารส
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์นวดล กระแสศํพย์
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์มานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์ดนุพล อิ่มรัตนชัย
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์สมพร รัตนสาคร
ครูผู้สอน สาขาช่างยนต์สถิตย์ จิ๋วสกุล
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานชน โพธิ์ศรี
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานณัฐพร บรรชรรัตน์
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานปรีชา สุขอ่อน
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานวัฒนา ราตรีโชติ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานวรวัฒน์ เพ็งบุญ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนิรพันธ์ แสนคำ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานรณสร สงค์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนุฒิโชค สุดจะคอย
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
ครูผู้สอน สาขาช่างกลโรงงาน-ช่างเทคนิคพื้นฐานนายสิงห์ สัตย์ใจเที่ยง
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์สมชาติ สุทธิฤกษ์
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์พรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์พิมล ฉอ้อนโฉม
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ไพบูลย์ อัครส
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
ครูผู้สอน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์สร้อยลัดดา เมษมาน
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศลำภู แก่นจันทึก
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศนลัท เฉิดเพ็ญ
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศภริษา เพ็ชรักษ์
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMr.Benjamyn Orr
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Lu Huali
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Xiang Anchao
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Liu Yanxiu
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMs.Nadia Helm
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศMr.Simon Gregg
ครูผู้สอน สาขาภาษาต่างประเทศเฉลียว ชูวงษ์
ครูผู้สอน สาขาการตลาดสุพรรษา แซ่โค้ว
ครูผู้สอน สาขาการตลาดรชนิรมณ์ หฤทัย
ครูผู้สอน สาขาการตลาดประกามาศ ยูซบ
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีปรารถนา แสงเพ็ชร์
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีพิมลทิพ วิเศษ
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีชนกพร จำแนกวุฒิ
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีสุธิมาพร ประจงกิจ
ครูผู้สอน สาขาการบัญชีจินตนา ผิวอ่อนดี
ครูผู้สอน สาขาการบัญชี

วิสูตร ศรีดี
หัวหน้างาน งานพัฒนาวินัยขนิษฐา ศรีชัยนาท
หัวหน้างาน งานการเงิน

ภูรินท์ ผ่องแผ้ว
ปฏิบัติงาน งานบุคลากรอรอุมา สุภาดิษฐ
ปฏิบัติงาน งานบุคลากรเยาวรัตน์ สำรวล
ปฏิบัติงาน ครูที่ปรึกษานันทิชา เหล็กไหล
ปฏิบัติงาน ครูที่ปรึกษาธราวัฒน์ แก้วเลี้ยง
ปฏิบัติงาน งานพัฒนาวินัยสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
ปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพนพวรรณ ศิรประภาชัย
ปฏิบัติงาน งานทะเบียนรุจิญา คำพันธ์
ปฏิบัติงาน งานการเงินนายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
ปฏิบัติงาน งานสารสนเทศทรงยศ กะไหล่เงิน
ปฏิบัติงาน พนักงานขับยานพาหนะสุรพล สุภวิรีย์
ปฏิบัติงาน พนักงานขับยานพาหนะลัดดา นิลละออง
ปฏิบัติงาน งานบัญชีเพชรรดา ดีพลงาม
ปฏิบัติงาน ฝึกงานและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีธนาชัย ขจรวุฒินันทชัย
ปฏิบัติงาน งานซ่อมบำรุง

รินดา ขันธกรรม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนกนกวรรณ ภู่ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการณรงค์ บรรเลง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

อาทิพย์ รักษาสร้อย
บริการ/ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานหนัวหน้าโครงการ

นายสุชิน ป้านสุวรรณ์
นักการ นักการภารโรงนางบุญนาค แสนพยุง
นักการ นักการภารโรงนางสาวสมใจ เอี่ยมสี
นักการ นักการภารโรงนางดวงทิพย์ ป้านสุวรรณ์
นักการ นักการภารโรงนางสาวสุมาลี ปั้นรัตน์
นักการ นักการภารโรงนางสาวบุญช่วย สุขเจริญ
นักการ นักการภารโรงนางสาวจำนงค์ สุขพีร์
นักการ นักการภารโรงนางสาววันเพ็ญ เกวียนสูงเนิน
นักการ นักการภารโรงนายเฉียบ กรีสวัสดิ์
นักการ นักการภารโรงนายลียุท
นักการ นักการภารโรง