ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตขณะเรียนคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ห้อง ทส.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
2
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายภาณุรัตน์ เจริญงามสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
3
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง กต. 2/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรพรรณ เกิดศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
4
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรดิจิทัล เรื่องลอจิกกต ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
5
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนในการเรียนรายวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 101 ครั้ง
6
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชา 20102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างกลโรงงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายนภัสสร ศรีขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
7
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องการ เขียนภาพฉาย โดยเทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping) ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายนุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
8
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูปโดยใช้เทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง ทธม.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปวันรัตน์ กลัดเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 104 ครั้ง
9
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์วิชา การออกแบบ และสร้างงานแอนิเมชัน ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง ทสม.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นายวุฒิภัทร พุ่มพวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
10
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้Google Classroom วิชา ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง ทส.1/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมัทนา สงบวาจา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
11
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาการเรียนการสอน โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบสาธิต วิชา การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง ทธท.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
12
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้Google Classroom วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง ชอ.1/1
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
13
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
พฤติกรรมการเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่2 (ปวส.) แผนก ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
14
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
ความมีวินัยในตัวเองด้านวินัยในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 วิชางานเครื่องล่างรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายมานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
15
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่มีต่อกระบวน การจัดการเรียนรู้วิชา (20201-2101) การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ
ชื่อผู้แต่ง : นางพัชรี ร่วมรักบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
16
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาการบัญชีช้ันสูง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชีโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประกามาศ ยูซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
17
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีเรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการจัดการเรียนรู้แบบ ฮิวริสติกส์ (Heuristic) ของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
18
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
ปัญหาที่ส่งผลพฤติกรรมการเรียนวิชา การบัญชีการบัญชีอุตสาหกรรม เรื่องค่าแรง และรายการหักต่างๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางชนกพร จำแนกวุฒิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
19
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด โดยวิธีสอนแบบถามตอบ
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
20
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาการจัดจำหน่ายทางการตลาดของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปี ที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาธุรกจิการค้าสมัยใหม่โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอารยา กูลเสือ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
21
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
22
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โดยใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Power Point) ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 2 ห้อง กตบ. 2/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายเทอด ทองธานี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
23
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาปัญหาการมาเข้าแถวหน้าเสาธง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง กต.3/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางเฉลียว ชูวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
24
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน รหัส 20000-1302 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ห้อง ช่างยนต์ 3/2
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 105 ครั้ง
25
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นางบุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
26
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาปัญหานักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
27
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงานโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
28
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 ห้อง 1 แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ในเรื่องการไม่ส่งงานทําให้ผลการเรียนต่ํา
ชื่อผู้แต่ง : นางรําไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
29
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 101 ครั้ง
30
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
พฤติกรรมการเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางจุไรรัตน์ หนูสลุง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
31
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง กบ. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
32
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
33
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแบบกึ่งควบคุม (Semi- Controlled Writing) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุชาดา ใจสอาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
34
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาความสามารถด้านการแปลโดยใช้แอปพลิเคชั่นแปลภาษา Develop translation capabilities using a translation application สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
35
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมลูกเต๋าต่อคำศัพท์ เรื่อง การบอกตําแหน่งสินค้ารายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภนิดา วัฒนศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
36
[โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้บทสนทนาของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
37
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะความสามารถการอ่านบทความภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบ DR -TA ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 แผนกไฟฟ้า ห้อง ชฟ.1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางลำภู แก่นจันทึก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
38
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2564
พฤติกรรมการเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2(ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ สุขสุโฉม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
39
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ทักษะการวัดและอ่านค่ามัลติมิเตอร์ภาคปฏิบัติในวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
40
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนในการเรียนรายวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
41
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
42
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนติดสมาร์ทโฟนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ที่ 1แผนกอิเล็กทรอนิกส์แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจุฑามาศ สุร าไพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 180 ครั้ง
43
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาภาษาจีน1 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภนิดา วัฒนศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
44
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์เทคนิคในธุรกิจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุชาดา ใจสอาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 193 ครั้ง
45
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์โดยใช้แผนการดำเนินงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐกาญจน์ แก้ววิเชียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
46
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาทกัษะการเขียนประโยคแสดงเหตุการณ์ในอดีต (Past Simple Tense) ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่2 ห้อง ตปท.2/1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยีพณชิการอยุธยา โดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนบันทึกประจ าวัน
ชื่อผู้แต่ง : นางลำภู แก่นจันทึก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
47
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรมโดยวิธีการเรียนการสอน แบบสตอรี่ไลน์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกภาษาต่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยธุยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ สุขสุโฉม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
48
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําศัพท์Phonics โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านออกเสียง Phonics ของสําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยอยธุยา แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
49
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้บันทึกประจำวัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 160 ครั้ง
50
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาปัญหานักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 170 ครั้ง
51
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
52
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง นาโนเทคโนโลยี ของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
53
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. ปีที่1 ห้อง 1 แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ในเรื่องการไม่ส่งงานทําให้ผลการเรียนต่ํา
ชื่อผู้แต่ง : นางรําไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
54
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางบุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
55
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง ตปท. 2/2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
ชื่อผู้แต่ง : ทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
56
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางจุไรรัตน์ หนูสลุง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 193 ครั้ง
57
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง ชย. 3/1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
58
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
59
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
พฤติกรรมการเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1 (ปวส.) แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 165 ครั้ง
60
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานปรับอากาศรถยนต์ ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/1แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายมานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
61
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานจักรยานยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ห้องที่ 3 สาขาช่างยนต์ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล อิ่มรัตนชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
62
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาทักษะการเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องการสร้างรูปเรขาคณิต ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง ชอ.1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยพณิชยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
63
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง ปชค.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอีฟเวอลีน ชอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
64
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการ Game-Based Learning (kahoot) วิชา องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง ปชค.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 198 ครั้ง
65
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการวาดภาพ ด้วยโปรแกรม Illustrator วิชา การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง ทส.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสโรชา ฤทธิ์เดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
66
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย โปรแกรม Visual Basic วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง ปชค.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมหวัง ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
67
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ Active learning (การเรียนรู้แบบลงมือทำ) วิชา ระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง ทส.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 172 ครั้ง
68
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนสมัยใหม่วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง ปชค.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายวุฒิภัทร พุ่มพวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 177 ครั้ง
69
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาทักษะการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Premiere pro วิชา พื้นฐานการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอดิจิตอล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง ทส.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปวันรัตน์ กลัดเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
70
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาการเรียนการสอน โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบสาธิต วิชา การสร้างเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้องปชค.2/2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
71
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom วิชา อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง ปชค.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรีเฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
72
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด เรื่องการคำนวณยอดขายสินค้าและรายได้ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง กบ.2/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประกามาศ ยูซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
73
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 183 ครั้ง
74
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ปัญหาที่ส่งผลพฤติกรรมการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องค่าแรง และ รายการหักต่าง ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางชนกพร จำแนกวุฒิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
75
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด โดยวิธีสอนแบบถามตอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
76
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการส่งเสริมการขายโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง กต.3/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
77
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การศึกษาปัญหาการมาเข้าแถวหน้าเสาธง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง กต.1/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรพรรณ เกิดศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
78
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) โดยใช้เกม Kahoot วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 171 ครั้ง
79
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 ห้อง กต.1/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่อผู้แต่ง : นางเฉลียว ชูวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
80
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาทักษะการเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องภาพฉาย ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ห้อง ชย.1/3 วทิยาลยัเทคโนโลยพ ี ณชิยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึ กทักษะ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายนุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 242 ครั้ง
81
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้ ใบงานวิชา 20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายนภัสสร ศรีขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
82
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกลึงโดยการใช้มีดกลึงปอกขวา วิชา20102-2004 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 260 ครั้ง
83
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
ปัญหาที่ส่งผลพฤติกรรมการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องค่าแรง และรายการหักต่าง ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
84
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหาการวิคราะห์รายการปรับปรุงบัญชี ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 ประเภทวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่มีต่อกระบวน การจัดการเรียนรู้ วิชา(2201-2105) การบัญชีกิจการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางพัชรี ร่วมรักบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 222 ครั้ง
85
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน วิชา โครงการ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางชนกพร จำแนกวุฒิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
86
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
87
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพฒันาผลสัมฤทธ์ทิางการเรียนวชิา การบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง ค่าแรงงาน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้ชุดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประกามาศ ยูซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 227 ครั้ง
88
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ในชีวิตประจำวันโดยการใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF SPEAKINGSKILLS FOR EVERYDAY LIFE USING CONVERSATION EXERCISES ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 2/1แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 231 ครั้ง
89
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ สุขสุโฉม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
90
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลสัมฤทธ์กิารเขยีนภาษาองักฤษโดยใช้บนัทกึประจา วนั ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาช้ันปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
91
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้องที่ 1 สาขาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายวิเศษ สุภิมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
92
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้องที่ 2 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล อิ่มรัตนชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
93
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพฒันาทักษะการวดัและอ่านค่าจากมัลตมิิเตอร์ ในวชิา งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนห้อง ชยม. 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
94
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
ความพึงพอใจระบบบริการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ใน บทบาทของครูผู้สอน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอีฟเวอลีน ชอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
95
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลการสอนแบบใช้เกมกบัการสอนแบบบรรยายทมี่ตี่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักศึกษาระดบัช้ัน ชอ.3/1
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
96
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพฒันาการเรียนด้วย Google Apps for Education วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง ทสส.2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
97
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิา โปรแกรมประมวลผลคา ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพปีที่ 1 ห้อง ปชค.1/1 ด้วยการโดยใช้วธิีการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle e-Learning) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิตินุช เอกกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 262 ครั้ง
98
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
ความพงึพอใจในการเรียนวชิาการออกแบบเวบ็เพจ ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 1 ห้อง คธม 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
99
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
100
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาพฤตกิรรมในการใช้อนิเทอร์เน็ตขณะเรียนคอมพวิเตอร์ ของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง คธบ.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญาภรณ์ พิมพ์ประสาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 207 ครั้ง
101
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Power Point )ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง กตบ. 1/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 191 ครั้ง
102
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นางวรพรรณ เกิดศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
103
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ที่มีต่อวิชาการขายเบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นางเฉลียว ชูวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 320 ครั้ง
104
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพฒันาผลสัมฤทธ์ทิางการเรียนวชิา หลกัเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎกีารผลติ โดยการเรียน การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนท ี่2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 193 ครั้ง
105
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาปัญหาการทำมาเรียนสาย ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง กตบ.1/1 สาขาการตลาด ที่มีต่อวิชาหลักการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายเทอด ทองธานี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
106
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนในการเรียน รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
107
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนที่เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 189 ครั้ง
108
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาปัญหาการมาทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
109
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาการปรับพฤตกิรรมความรับผดิชอบในการท างาน ในวชิาหน้าที่ พลเมืองและศีลธรรม ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ช้ันปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวชิาช่างกลโรงงานโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
110
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
เรื่อง การสร้างแบบทดสอบทักษะเปตอง วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายสาโรจน์ อรุณศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
111
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะเรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
112
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาสาเหตุที่มาเรียนสายของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง ชย. 1/1 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางรำไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
113
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาวิชาช่างยนต์โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางปรารถนา แสงเพ็ชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 203 ครั้ง
114
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการรู้ วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางบุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 205 ครั้ง
115
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 203 ครั้ง
116
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงานโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
117
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในวชิา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
118
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การสร้างแบบทดสอบทักษะเปตอง วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายสาโรจน์ อรุณศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 295 ครั้ง
119
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงานโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
ชื่อผู้แต่ง : สุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 254 ครั้ง
120
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เรื่อง พันธุกรรม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning : PBL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
121
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้องกบ. 1/1 สาขาวิชาการบัญชีโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางสมบูรณ์ สุขวาศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 270 ครั้ง
122
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาสาเหตุที่มาเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ห้อง ชย. 1/1 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางรำไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
123
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ( ปวช.) สาขาวิชา อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรสุข แสงขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 265 ครั้ง
124
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม วิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เรื่อง องค์กร การบริหารองค์กร และการพัฒนาองค์กรในงานอาชีพ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางปรารถนา แสงเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 272 ครั้ง
125
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : บุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 276 ครั้ง
126
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw)ใน วิชากฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 261 ครั้ง
127
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง กบ.1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1/2561
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 316 ครั้ง
128
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
พฤติกรรมการเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 237 ครั้ง
129
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและการอ่านข้อความที่ประกอบด้วยประโยค Past Simple Tense สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่2 ห้อง ทส.2/1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 267 ครั้ง
130
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้บันทึกประจำวัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 243 ครั้ง
131
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง ตปส 2/1 สาขาภาษาต่างประเทศ โดยใช้นิทาน (Story)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภริษา เพ็ชรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 273 ครั้ง
132
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การใช้เอกสารจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1ช่างไฟฟ้า ห้อง 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
133
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนลัท เฉิดเพ็ญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 236 ครั้ง
134
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนในการเรียนรายวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 227 ครั้ง
135
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนที่เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
136
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างกลโรงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นาย ชน โพธิ์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 237 ครั้ง
137
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา กลศาสตร์เครื่องกล ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/2 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2561
ชื่อผู้แต่ง : นางสมพร รัตนสาคร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 236 ครั้ง
138
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ
ชื่อผู้แต่ง : นายฤกษ์ชัย อุณหะชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 243 ครั้ง
139
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น สาขาช่างยานยนต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง : นาย มานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 224 ครั้ง
140
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้องที่ 2 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2561
ชื่อผู้แต่ง : นายเบ็ญจรงค์ สัมมารส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
141
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้องที่ 2 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2561
ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล อิ่มรัตนชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
142
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง ชอ. 1/1 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 225 ครั้ง
143
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
เรื่องเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างกลโรงงานต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายวัฒนา ราตรีโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
144
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
พฤติกรรมการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น สาขาช่างกลโรงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 254 ครั้ง
145
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
ความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมต่อการลงเรียนปฏิบัติงานเครื่องจักรกลพื้นฐาน ของแผนกช่างกลโรงงาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นายรณสร สงค์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
146
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning
ชื่อผู้แต่ง : นายปรีชา สุขอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 244 ครั้ง
147
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้ชุดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นายนุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
148
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักศึกษาช่างกลโรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 โดยใช้ชุดสื่อการสอนแบบของจริงประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นาย นภัสสร ศรีขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
149
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเล่นเกมในขณะเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง ทส.1/1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญาภรณ์ พิมพ์ประสาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
150
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธย
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
151
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง ปชค. 2/2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
152
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง คธม.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิตินุช เอกกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
153
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
ศึกษาการส่งงาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง ทส.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมหวัง ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
154
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง ปชค.1/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
155
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร จันทร์กมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 253 ครั้ง
156
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า โดยใช้วิธีการทดสอบย่อย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประกามาศ ยูซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 233 ครั้ง
157
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
ปัญหาที่ส่งผลพฤติกรรมการเรียนวิชา การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางชนกพร จำแนกวุฒิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
158
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 โดยวิธีสอนแบบถามตอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
159
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีแสดงบทบาทสมมุติ ในวิชา การประกันภัย ซึ่งมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 242 ครั้ง
160
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การเป็นผู้ประกอบการ เรื่องรูปแบบธุรกิจ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ร่วมกับสื่อประสม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1169 ครั้ง
161
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาวิชาการตลาดโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
ชื่อผู้แต่ง : นายเทอด ทองธานี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 248 ครั้ง
162
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ห้อง กต.1/1สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1/2561
ชื่อผู้แต่ง : นางเฉลียว ชูวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 242 ครั้ง
163
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การสร้างแบบทดสอบทักษะเปตอง วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายสาโรจน์ อรุณศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 238 ครั้ง
164
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง ชอส2/1 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภริษา เพ็ชรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 259 ครั้ง
165
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ในชีวิตประจำวันโดยการใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF SPEAKINGSKILLS FOR EVERYDAY LIFE USING CONVERSATION EXERCISES ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 2/1แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 259 ครั้ง
166
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและการอ่านข้อความด้วย Past Simple Tense สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่1 ห้อง กบ.1/2 สาขาวิชาการบัญชี DEVELOPMENT OF ENGLISH WRITING SKILL BY USING WRITING AND READING WITH PAST SIMPLE TENSE EXERCISES
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนลัท เฉิดเพ็ญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 245 ครั้ง
167
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาการแปลภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะการแปลภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF ENGLISH TRANSLATION BY USING EXERCISES TO ENHANCE ENGLISH TRANSLATION SKILL ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 733 ครั้ง
168
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้บันทึกประจำวัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
169
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2560
ชื่อผู้แต่ง : นายมานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 259 ครั้ง
170
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้องที่ 1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2560
ชื่อผู้แต่ง : นายวิเศษ สุภิมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
171
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานสันดาปภายใน ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้องที่ 1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสมพร รัตนสาคร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 245 ครั้ง
172
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้องที่ 1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2560
ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล อิ่มรัตนชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
173
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ห้องที่ 1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2560
ชื่อผู้แต่ง : นายเบ็ญจรงค์ สัมมารส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
174
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาทักษะการวัดและอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ ในวิชา งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนห้อง ชยม. 2/1
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 225 ครั้ง
175
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
พฤติกรรมการไม่ส่งงาน ในวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายวัฒนา ราตรีโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
176
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาช่างกลโรงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นาย วรวัฒน์ เพ็งบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 250 ครั้ง
177
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาทักษะการเรียน วิชางานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล เรื่องหลักการเขียนภาพตัดแบบต่างๆ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ห้อง ชย.2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
178
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
ศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพร บรรชรรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
179
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ชื่อผู้แต่ง : นาย ชน โพธิ์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
180
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 205 ครั้ง
181
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนที่เรียนวิชาดิจิตอลประยุกต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
182
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
ศึกษาผลการสอนแบบใช้เกมกับการสอนแบบบรรยาย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ทส.1/1
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
183
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง ปชค.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมหวัง ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
184
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตขณะเรียนคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง คธบ.1/1แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิตินุช เอกกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
185
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวญาณิศา ศรีหาสุด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
186
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
ความพึงพอใจในการเรียนวิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับ ทส 2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง : นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
187
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
188
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3/1 สาขาการบัญชี ในเรื่อง การไม่ส่งการบ้าน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร จันทร์กมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 225 ครั้ง
189
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
190
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาแผนกการบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : ประกามาศ ยูซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
191
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2560
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 โดยวิธีสอนแบบถามตอบ
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
192
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การศึกษาปัญหาการทำมาเข้าแถวหน้าเสาธง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง กต.1/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.เฉลียว ชูวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
193
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีการผลิต โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.รชนิรมณ์ หฤทัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
194
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Power Point )ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง กต. 2/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.สุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
195
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงานโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.สุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
196
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะเรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.สวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
197
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง กบ.1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1/2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.สมบูรณ์ สุขวาศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 207 ครั้ง
198
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การศึกษาสาเหตุที่มาเรียนสายของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ห้อง ชฟ. 1/1 สาขาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.รำไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
199
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องร้อยละ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : อ.พรสุข แสงขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
200
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการรู้ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.บุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
201
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก ในวิชากฎหมายธุรกิจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.ทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 260 ครั้ง
202
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การศึกษาปัญหาการทำมาเข้าแถวหน้าเสาธง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงห้อง ชฟส 1/1 สาขาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
203
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ STEM Education ร่วมกับการใช้ชุดสื่อโมเดล CHROMOSOME GAME เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาชาการบัญชีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.กรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 240 ครั้ง
204
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่ง : อ.เอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
205
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การศึกษาสาเหตุที่มาเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ห้อง ปชค. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
206
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ห้องช่างยนต์ 3/2สาขา ช่างอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
207
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนเนื้อหาการคำนวณ วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในระหว่างวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ กับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อผู้แต่ง : สมพร รัตนสาคร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
208
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่มีต่อวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2559
ชื่อผู้แต่ง : นางสมบูรณ์ สุขวาศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
209
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง กตบ.1/1สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : รำไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 241 ครั้ง
210
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ( ปวช.) สาขาวิชา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรสุข แสงขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
211
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การศึกษาปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการรู้วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางบุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 228 ครั้ง
212
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบจับคู่บัดดี้ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 202 ครั้ง
213
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์๑/๒
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
214
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาชาการบัญชีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
215
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
216
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพศวิถีศึกษา โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ห้อง กต.1/1สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2559
ชื่อผู้แต่ง : นางเฉลียว ชูวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 205 ครั้ง
217
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ในชีวิตประจำวันโดยการใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ DEVELOPMENT OF SPEAKINGSKILLS FOR EVERYDAY LIFE USING CONVERSATION EXERCISES ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นปีที่ 2/1แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
218
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 255 ครั้ง
219
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและการอ่านข้อความที่ประกอบด้วยประโยค Past Simple Tense สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่2 ห้อง ชยม.2/1 สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นางลำภู แก่นจันทึก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 245 ครั้ง
220
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 231 ครั้ง
221
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้ชุดแบบฝึกคำคล้องจองภาษาอังกฤษ -ไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปาจรีย์ เพ็ชรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 245 ครั้ง
222
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การเทียบเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนลัท เฉิดเพ็ญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 242 ครั้ง
223
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
ความพึงพอใจของนักศึกษาช่างยนต์ต่อการลงเรียนปฏิบัติงาน เครื่องยนต์พื้นฐาน ของแผนกช่างยนต์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นาย วิเศษ สุภิมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1912 ครั้ง
224
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายมานะชัย พิมพ์สวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
225
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาทักษะการวัดและอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ ในวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับ ปวช.3
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 241 ครั้ง
226
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการ สำหรับนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning
ชื่อผู้แต่ง : นายนวดล กระแสศัพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
227
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้องที่ 1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2559
ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล อิ่มรัตนชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
228
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา2559
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยานยนต์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นายเบ็ญจรงค์ สัมมารส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
229
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาสื่อระบบมัลติมีเดียหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายสถิตย์ จิ๋วสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
230
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่น สาขาช่างกลโรงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นาย วรวัฒน์ เพ็งบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
231
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning
ชื่อผู้แต่ง : นายรณสร สงค์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 208 ครั้ง
232
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการลับมีดกลึง รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยวิธีการจับคู่ฝึก แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรียนที่ 2/2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายปรีชา สุขอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 269 ครั้ง
233
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาทักษะการเรียน วิชางานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องภาพฉาย ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ห้อง ชย.1/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
234
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โปรแกรมCNC เรื่อง การเขียน G CODE ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างช่างกลโรงงาน โดยใช้แผนการสอนแบบหลักการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ชื่อผู้แต่ง : นายนิรพันธ์ แสนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
235
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ชั้น ปวช ปีที่1ต่อการลงเรียนปฏิบัติงานฝึกฝีมือ1ของแผนกช่างกลโรงงาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นาย นภัสสร ศรีขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 233 ครั้ง
236
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
เจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบในห้องเรียน
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 198 ครั้ง
237
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
สภาพภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพร บรรชรรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
238
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาการจัดเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายชน โพธิ์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
239
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
พฤติกรรมการเข้าเรียนสายวิชาโปรแกรมกราฟิกของนักศึกษา ระดับชั้น ปชค.2/1 ทำให้ผลการเรียนต่ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
240
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง ปชค.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมหวัง ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
241
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
ศึกษาผลการสอนแบบใช้เกมกับการสอนแบบบรรยายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิตินุช เอกกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
242
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
ศึกษาพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลา ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 222 ครั้ง
243
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางป้องกันพฤติกรรมการเล่นเกมในห้องเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง ปชค.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
244
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ห้อง ปชค.3/1 ด้วยการโดยใช้วิธีการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle e-Learning) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาภาค เรียนที่ 2/2559
ชื่อผู้แต่ง : เฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1460 ครั้ง
245
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน วิชาการบัญชีภาษีอากรเรื่องการคำนวณภาษี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร จันทร์กมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 224 ครั้ง
246
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
247
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การศึกษาปัญหาการทำมาเรียนสาย ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง กบ.3/1 สาขาวิชาการบัญชี ที่มีต่อวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : พิมลทิพ วิเศษ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 255 ครั้ง
248
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง ค่าแรงงาน โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : ประกามาศ ยูซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
249
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
ปัญหาที่ส่งผลพฤติกรรมการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องค่าแรง และรายการหักต่าง ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางชนกพร จำแนกวุฒิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
250
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ โดยวิธีสอนแบบถามตอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
251
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียน โดยใช้วิธีแจกบัตรคะแนนในวิชาการบริหารธุรกิจขายตรง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 205 ครั้ง
252
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค Jigsaw ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้แต่ง : รชนิรมณ์ หฤทัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
253
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่อง พื้นฐานวงจรไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 237 ครั้ง
254
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2559
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ดิจิตอลเทคนิค เรื่อง ไบนารี่โค้ด ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 240 ครั้ง
255
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง ชั้นปีที่ 1 ปวส. ห้องที่ ชยม. 1/1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2558
ชื่อผู้แต่ง : นายเบ็ญจรงค์ สัมมารส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 268 ครั้ง
256
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลแบบหมุนเวียน รายวิชา 3102-2001งานกระบวนการ เครื่องมือกล ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายสถิตย์ จิ๋วสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 228 ครั้ง
257
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า(3104-1002)เรื่องการใช้งานมัลติมิเตอร์ โดยใช้กระบวนการ กลุ่ม สำหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิตตินัฏฐ์ สุขบัณฑิตย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 273 ครั้ง
258
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัย โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ power Point
ชื่อผู้แต่ง : นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1821 ครั้ง
259
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิชา วัสดุงานช่าง อุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุสังเคราะห์ โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ power Point
ชื่อผู้แต่ง : นายชน โพธิ์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 243 ครั้ง
260
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับประกาศนียบัครวิชาชีพชั้นสูง ปี่ที่ 1 ชยม.1/1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2558
ชื่อผู้แต่ง : นายเบญจรงค์ สัมมารส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
261
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้องที่ 1สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 /2558
ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล อิ่มรัตนชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
262
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ ของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นายนิพนธ์ เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
263
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาอบชุบโลหะ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
264
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิชา ความแข็งแรงของวัสดุ โดยเทคนิคแผนที่ความคิด ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายนุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 233 ครั้ง
265
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนสายโดยวิธีการตกลงสัญญา กรณีศึกษา นายจิรโชติ เหรียญทอง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ในรายวิชา งานฝึกฝีมือ ภาคเรียนที่ 1/2558
ชื่อผู้แต่ง : นายปรีชา สุขอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 222 ครั้ง
266
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
ศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนไม่ส่งงานในชั้นเรียน ในวิชา โปรแกรมซีเอ็นซีพื้นฐาน ของนักเรียนประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นายนิรพันธ์ แสนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 333 ครั้ง
267
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลแบบหมุนเวียน รายวิชา 3102-2001 งานกระบวนการ เครื่องมือกล
ชื่อผู้แต่ง : นายรณสร สงค์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
268
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
เจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงานต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน ในห้องเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายวัฒนา ราตรีโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
269
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
ความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ต่อการลงเรียนปฏิบัติงานเครื่องจักรกลพื้นฐาน ของแผนก ช่างกลโรงงาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นายนภัสสร ศรีขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 228 ครั้ง
270
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาสายส่งเสาอากาศ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 242 ครั้ง
271
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนที่เรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ วงจร ระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
272
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาเล่นเกมในขณะเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง ทสส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง : นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
273
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพทืเคลื่อนที่ ของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางศิวรรจน์ วสุพลศรีธรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
274
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลาในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 225 ครั้ง
275
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะ การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน ระดีบชั้น ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอรืธุรกิจ ในวิชาคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสุนันทา งามมานะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 253 ครั้ง
276
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตขณะเรียนคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง ทสส.1/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมหวัง ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 232 ครั้ง
277
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
พฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางนันทิชา เหล็กไหล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
278
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 264 ครั้ง
279
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางธญาภัท พรหมสุทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
280
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม เรื่องรูปแบบธุรกิจของ ธุรกิจขนาดย่อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
281
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีแสดงบทบาทสมมุติ ในวิชาการประกันภัย ซึ่งมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางนิตยา บุญหล่ำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
282
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช่สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(power point) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง กตบ.2/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
283
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3202-2002 โดยใช้เครื่องมือสื่อการสอนทาง อิเนเตอร์เน็ต Google apps for education ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง กตบ.2/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพวัลย์ กาญจนนิมมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 228 ครั้ง
284
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
ปัญหาที่ส่งผลพฤติกรรมการเรียนวิชา การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางชนกพร จำแนกวุฒิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
285
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง ค่าแรงงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้ชุดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประกามาศ ยูซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
286
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน โดยวิธีสอนแบบถามตอบภาคเรียนที่ 1 / 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
287
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
288
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร จันทร์กมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 276 ครั้ง
289
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1แผนก พาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
290
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาปัญหาการมาเข้าแถวหน้าเสาธง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง คธม.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางเฉลียว ชูวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
291
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย โดยใช้วิธีสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่1 ห้อง ชฟส.1/1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 / 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 199 ครั้ง
292
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถทางกลไกของนักศึกษาสายบริหารธุรกิจประเภทวิชาพาณิชยกรรม (การตลาดและภาษาต่างประเทศ)และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร ชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : นานสาโรจน์ อรุณศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
293
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้วิธีสอนแล้วสอบ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1(ปวช.) สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรสุข แสงขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 207 ครั้ง
294
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางบุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
295
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
296
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนเรื่องคำราชาศัพท์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้องต่างประเทศ1/1 สาขาภาษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
297
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
พฤติกรรมการเข้าเรียนสาย ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทำให้ผลการเรียนต่ำ ในวิชากฏหมายพาณิชย์
ชื่อผู้แต่ง : นางทิพวรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
298
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจับคู่ดูแลกัน ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ บริการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
299
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ในวิชาอาเซียน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางรำไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
300
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
พัฒนาทักษะนักศึกษาพิมพ์ดีดสัมผัสตามแป้นพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง กบ.1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1/2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสมบูรณ์ สุขวาศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
301
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การใช้เอกสารจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
302
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่อความเข้าใจรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง ชอส2/1สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping)
ชื่อผู้แต่ง : นางลำภู แก่นจันทึก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 259 ครั้ง
303
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ วิชา (2212-2007) ภาษาอังกฤษเพื่อการ สมัครงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางทัศนีย์ สัมมาทิตย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 225 ครั้ง
304
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
305
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนำเสนอ ของฯกศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกันยารัตน์ ชินะกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
306
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
307
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน การเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกภาษาต่างประเทศ(ตปท.1/1-3/1) ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้แต่ง : นายวีระวัฒน์ ภควรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 227 ครั้ง
308
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การฝึกทักษะการตะไบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ชั้นปีที่1แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายปรีชา สุขอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
309
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อPower Point
ชื่อผู้แต่ง : นายชน โพธิ์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
310
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนเรื่องการเขียนภาพตัด ในรายวิชา 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นของนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 298 ครั้ง
311
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เรื่อง แหล่งกำเนิดและการสำรวจปิโตรเลียม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้ชุดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายนุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
312
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ เรื่อง สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA
ชื่อผู้แต่ง : นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
313
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)ปีที่ 2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพร บรรชรรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 227 ครั้ง
314
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปชค.3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสุนันทา งามมานะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
315
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 227 ครั้ง
316
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิตตินัฏฐ์ สุขบัณฑิต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
317
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
318
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนสายโดยวิธีการตกลงสัญญา กรณีศึกษา นายชัยวัฒน์ ศรีนวล นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ในรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2ภาคเรียนที่ 1/2557
ชื่อผู้แต่ง : นายรณสร สงค์ประเสิฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
319
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
เจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 รหัส 2102-2001 ต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายนภัสสร ศรีขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
320
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
พฤติกรรมการไม่ส่งงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายสถิตย์ จิ๋วสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
321
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาวัดละเอียดของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายวัฒนา ราตรีโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
322
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ความมีวินัยในตัวเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3วิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
323
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาพฤติกรรมการมาสายในรายวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายฤกษ์ชัย อุณหชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
324
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย วิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปชค. 3/3ทำให้ผลการเรียนต่ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
325
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การสำรวจสภาพปัญหานักศึกษาเล่นเกมขณะเรียนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง ปชค.3/3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมหวัง ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
326
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ความพึงพอใจในการเรียนวิชา ปฏิบัติการกราฟิกแอนิเมชั่น ของนักศึกษาระดับ ปวส.2(คธม.)แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางนันทิชา เหล็กไหล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
327
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2/1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
328
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางศิวรรจน์ วสุพลศรีธรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 207 ครั้ง
329
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลา ในรายวิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
330
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง : นางลำภู แก่นจันทึก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
331
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกันยารัตน์ ชินะกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 224 ครั้ง
332
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้บันทึกประจำวัน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 251 ครั้ง
333
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่มีวินัยในตนเองทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
334
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเป็นเกมภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ห้อง ตปท.2/1วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
335
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางทัศนีย์ สัมมาทิตย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 242 ครั้ง
336
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้บทบาทสมมติในการนำเสนอ ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นายวีระวัฒน์ ภควรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
337
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
338
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีแสดงบทบาทสมมุติ ในวิชา การส่งเสริมการขาย ซึ่งมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
339
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้าเรื่องหลักการจัดแสดงสินค้าของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาการขาย แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางนิตยา บุญหล่ำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
340
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าโดยใช้สื่อประสม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่2ห้อง กตม.2/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพวัลย์ กาญจนนิมมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 246 ครั้ง
341
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน นักศึกษา แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางปราณี แก้วทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 239 ครั้ง
342
[งานวิจัย] งานวิจัยตรู ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
343
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า โดยวิธีสอนแบบถามตอบภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
344
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/2 สาขาการบัญชี ในเรื่อง การไม่ส่งการบ้านภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร จันทร์กมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
345
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ปัญหาที่ส่งผลพฤติกรรมการเรียนวิชา การบัญชีอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางชนกพร จำแนกวุฒิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
346
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
พฤติกรรมการส่งงาน ของนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
ชื่อผู้แต่ง : นางกนกวรรณ โพธิ์สามต้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 238 ครั้ง
347
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสำนักงานประกันคุณภาพและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
348
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางอุทุมพร ด้วงจาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
349
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง กบ.3/2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1/2557
ชื่อผู้แต่ง : นางสมบูรณ์ สุขวาศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 233 ครั้ง
350
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การสำรวจความต้องการการแนะแนว ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง กบ.3/2 สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอื้อุษา เลี้ยงพานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
351
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
การศึกษาปัญหาการทำกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง คธม.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้แต่ง : นางเแลียว ชูวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
352
[งานวิจัย] งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557
ศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่ส่งงานทำให้มีผลการเรียนต่ำ
ชื่อผู้แต่ง : นางสมพร รัตนสาคร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 239 ครั้ง
353
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การศึกษาสาเหตุที่มาเรียนสาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง ปชค.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
354
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การสร้างแบบทดสอบทักษะเปตอง วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นายสาโรจน์ อรุณศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
355
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
356
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขาวิชาช่างยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นางรำไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
357
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นางพรสุข แสงขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
358
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและวิชาช่างอุตสาหกรรม ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2
ชื่อผู้แต่ง : นางบุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
359
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
เจตคติด้านความขยันอดทนต่อการเรียน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
360
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติในวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 234 ครั้ง
361
[งานวิจัย] งานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ(เทคนิคการสอนแบบ jigsaw) ในวิชา คณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
362
[โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา] โครงการรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน

ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
363
[โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา] โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์งานประกันคุณภาพ

ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
364
[โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา] โครงการบัตรน.ศ.ATMธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 307 ครั้ง
365
[โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา] โครงการบัตรน.ศ.ATM

ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 224 ครั้ง
366
[โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา] โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย Internet ภายในวิทยาลัย

ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 250 ครั้ง
367
[โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา] โครงการรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน

ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
368
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
สำรวจทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : นายธนชัย ญาณสมบัติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
369
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนเรื่องการเขียนภาพตัด (section views) ในรายวิชา อ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายนภัสสร ศรีขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 245 ครั้ง
370
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักศึกษาระดับชั้น ปชค.2/3 ทำให้ผลการเรียนต่ำ
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิ์พงศ์ ไวยกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 241 ครั้ง
371
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง ปชค.2/3
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมหวัง ปั้นงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
372
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า โดยใช้ แบบฝึกทักษะทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางปรารถนา แสงเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 205 ครั้ง
373
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง ของนักศึกษาระดับชั้น ทผม.๑/๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัตนาภรณื ราตรีโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 232 ครั้ง
374
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การสร้างแบบทดสอบทักษะเปตอง สำหรับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 สายบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่งทิพย์ สืบรักษาตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
375
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3/1 แผนกการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมลทิพ วิเศษ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
376
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ขั้นพื้นฐานวิชางานฝึกฝีมือด้วยตะไบ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายปรีชา สุขอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 234 ครั้ง
377
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา3100-0107
ชื่อผู้แต่ง : นายวุฒิโชค สุดจะคอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
378
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนวิชางานฝีมือแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพร บรรชรรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 222 ครั้ง
379
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า โดยการสอนเสริม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ วุ่นเหลี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 248 ครั้ง
380
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแผนกของนักเรียน ปวช.ปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : นายพิมล ฉอ้อนโฉม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 238 ครั้ง
381
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วงจรไฟฟ้า 2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิตตินัฏฐ์ สุขบัณฑิต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 231 ครั้ง
382
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ไกรกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 239 ครั้ง
383
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
กรณีศึกษา : สาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายสมชาติ สุทธิฤกษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
384
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนวิชาเขียนแบบไฟฟ้า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 213 ครั้ง
385
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการบวก การลบ เลขฐาน 2 ฐาน 8 และฐาน16 รายวิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล ระดับปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม
ชื่อผู้แต่ง : นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
386
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววาสนา โกมลวานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
387
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
โครงการการศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเสพยาบ้าของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา : แนวทางป้องกัน
ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล อิ่มรัตนชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
388
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียน ชั้นปวช. 3 แผนกช่างยนต์
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 267 ครั้ง
389
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาพฤติกรรมและความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายวิเศษ สุภิมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 241 ครั้ง
390
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาพฤติกรรมการมาสายในรายวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ของนักเรียนชั้นปวช.1 สาขาช่างยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายฤกษ์ชัย อุณหชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 224 ครั้ง
391
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล จันทร์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
392
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องความปลอดภัยและเครื่องมือทั่วไปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ 1แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA
ชื่อผู้แต่ง : นายรณสร สงค์ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
393
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียน ปวช.1 /1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายธราวัฒน์ แก้วเลี้ยง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 241 ครั้ง
394
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การไม่ส่งงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายนิรพันธ์ แสนคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
395
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชา การออกแบบอุปกรณ์จับยึด ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส)แผนก ช่างกลโรงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายวัฒนา ราตรีโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
396
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าเรียนสายและขาดเรียน โดยวิธีใช้ข้อกำหนดในวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี ของนักเรียนระดับ ปวช.3/1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายมนูญ เหล็กไหล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 208 ครั้ง
397
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เครื่องกล นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง : นายสถิตย์ จิ๋วสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 203 ครั้ง
398
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ผลของการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคลที่มีต่อความตระหนักในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสุนันทา งามมานะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 263 ครั้ง
399
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาพร จันทร์กมล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
400
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยวิธีสอนแบบถามตอบ
ชื่อผู้แต่ง : นางจินตนา ผิวอ่อนดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 211 ครั้ง
401
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 252 ครั้ง
402
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนวิชา การบัญชีอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางชนกพร จำแนกวุฒิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
403
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชี 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประกามาศ ยูซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
404
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่2 สาขาวิชาการบัญชี ในเรื่อง การไม่ส่งงาน/การบ้าน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหรรษา แต่งวงศ์วาฬ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 274 ครั้ง
405
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาความสนใจการเรียนวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้เทคนิคการเสริมแรง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศุภกร เตชาพลาเลิศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 250 ครั้ง
406
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ความพึงพอใจในการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิรัญธรา ธรรมชนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 249 ครั้ง
407
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าเรียนสายและขาดเรียน โดยวิธีใช้ข้อกำหนดในวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลย อ้วนพลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 234 ครั้ง
408
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าเรียนสายและหนีเรียน โดยใช้ข้อกำหนดในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนระดับ ปวช.2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางนันทิชา เหล็กไหล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
409
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ศึกษาพฤติกรรมเรื่องไม่ส่งงาน การบ้าน ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายสุพจน์ ท้าวทำนอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 237 ครั้ง
410
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่เข้าเรียนสาย โดยวิธีใช้ข้อกำหนดในวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ห้อง คธบ.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นาบชินะสิทธิ์ มณีเบญจรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
411
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บัตรคะแนนเพื่อเสริมแรงจูงใจ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นางศิวรรจน์ วสุพลศรีธรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
412
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางวัชรี สลักคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
413
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เรื่อง การสร้างฐานข้อมูล โดยใช้สื่อประสมของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุรีย์ โสมดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
414
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ชื่อผู้แต่ง : นางอุทุมพร ด้วงจาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 282 ครั้ง
415
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการสอนของครู วิชาพิมพ์ดีด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้องปชค.1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ปีการศึกษา 2/2556
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
416
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้องปชค.1/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2556
ชื่อผู้แต่ง : นางสำเนียง โลหรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
417
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2/1 การขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางกนกวรรณ โพธิ์สามต้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 236 ครั้ง
418
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบและความสนใจในการเรียน วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2556
ชื่อผู้แต่ง : นางสมบูรณ์ สุขวารี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
419
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนข้อความที่ประกอบด้วยประโยค Past Simple Tense
ชื่อผู้แต่ง : นางลำภู แก่นจันทึก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 225 ครั้ง
420
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ของแผนกภาาาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกันยารัตน์ ชินะกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
421
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาภาาาต่างประเทส วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
422
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การใช้เอกสารจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 249 ครั้ง
423
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สายบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง ปชค.3/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสร้อยลัดดา เมษมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
424
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัยอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นางทัศนีย์ สัมมาทิตย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 214 ครั้ง
425
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาการอ่านภาาาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.ปห้อง ทสส.1/1 โดยใช้บทสนทนาในบทเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นายวีรวัฒน์ ภควรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 235 ครั้ง
426
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2556
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพวัลย์ กาญจนนิมมาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 231 ครั้ง
427
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน และรายรับจากการผลิตของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกการบัญชี โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรชนิรมณ์ หฤทัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 212 ครั้ง
428
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการส่งเสริมการขาย โดยใช้วิธีการสอนด้วยการใช้กลุ่มร่วมมือของนักเรียนระดับชั้น กข.2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 224 ครั้ง
429
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การปรับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารในชั้นเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
ชื่อผู้แต่ง : นางนิตยา บุญหล่ำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
430
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2556
ชื่อผู้แต่ง : นางธญาภัท พรหมสุทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 207 ครั้ง
431
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยูธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางปราณี แก้วทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
432
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
ผลของการฝึกแบบพลัยโอเมตริกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขาในกีฬาฟุตบอลของนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายสาโรจน์ อรุณศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
433
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
พฤติกรรมการเข้าเรียนสายทำให้ผลการเรียนต่ำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางรำไพ สัมพันธ์พร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 203 ครั้ง
434
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาาาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชอ.2/1สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบการสอนแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุณี กันนุช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 234 ครั้ง
435
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
พฤติกรรมการไม่ส่งงานตรงต่อเวลาที่กำหนดทำให้มีผลการเรียนต่ำ
ชื่อผู้แต่ง : นางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
436
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์2 เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1(ปวช.)สาขาวิชา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
ชื่อผู้แต่ง : นางพรสุข แสงขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 231 ครั้ง
437
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน(STAD)ในวิชา2000-1525คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายช่างอุตสาหกรรมแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 222 ครั้ง
438
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง ลิมิต
ชื่อผู้แต่ง : นางบุญนาค พลแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 228 ครั้ง
439
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในวิชาวิทยาศาสตร์ 6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวง บุญรอต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
440
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การฝึกปฏิบัติการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางเฉลียว ชูวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 239 ครั้ง
441
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ปีการศึกษา 2/2556
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอื้ออุาา เลี้ยงพานิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 226 ครั้ง
442
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและสัดส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส กับการสอนปกติของนักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 210 ครั้ง
443
[งานวิจัย] งานวิจัยครู
การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง : นายนพพร ละออเอี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 305 ครั้ง
444
[โครงการนักศึกษา ปวช.] เครื่องทำศูนย์ญากาศ
เครื่องทำศูนย์ญากาศ
ชื่อผู้แต่ง : นายอภิสิทธิ์ ตรีขัน(ชย.3/3)
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 236 ครั้ง
445
[โครงการนักศึกษา ปวช.] สื่อการสอนวงจรมอเตอร์สตาร์ท
สื่อการสอนวงจรมอเตอร์สตาร์ท
ชื่อผู้แต่ง : นายผดุงศักดิ์ ม่วงคราม (ชย.3/3 )
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 250 ครั้ง
446
[โครงการนักศึกษา ปวช.] สื่อการสอนระบบจุดระเบิดรถยนต์
สื่อการสอนระบบจุดระเบิดรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายปานเทพ อ่อนทรวง(ชย.3/3)
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 231 ครั้ง
447
[โครงการนักศึกษา ปวส.] เครื่องมื่อถอดสปริงโช๊คอัพ
เครื่องมื่อถอดสปริงโช๊คอัพ
ชื่อผู้แต่ง : (ชยส.2/1)
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1958 ครั้ง
448
[โครงการนักศึกษา ปวส.] รถประหยัดพลังงาน
รถประหยัดพลังงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายธงชัย เสือจำศิลป์(ชยส.2/1)
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 203 ครั้ง
449
[โครงการนักศึกษา ปวส.] แขนกันรถยนต์อัตโนมัติ
แขนกันรถยนต์อัตโนมัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายวรพงษ์ ป้อมทอง (ชยม.2/1)
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 292 ครั้ง
450
[โครงการนักศึกษา ปวส.] ตู้เติมลมแบบหยอดเงิน
ตู้เติมลมแบบหยอดเงิน
ชื่อผู้แต่ง : นายชินวุฒิ โรจนวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
451
[โครงการนักศึกษา ปวช.] สื่อการสอนวงจรมอเตอร์ปัดนำฝน
สื่อการสอนวงจรมอเตอร์ปัดนำฝน
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลิมพล หลีนวรัตน์ (ชย.3/3)
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 216 ครั้ง
452
[โครงการนักศึกษา ปวส.] การสร้างบทเรียน Online

ชื่อผู้แต่ง : นักศึกษา ทพอ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 227 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 452 เรื่อง